Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Most Północny: otwarcie lada dzień

rbi 15-03-2012, ostatnia aktualizacja 15-03-2012 23:14

Ratusz przygotowuje się do dwudniowej imprezy z okazji otwarcia mostu Marii Skłodowskiej-Curie (zwanego również Północnym). Auta przejechać mają 26 marca

To, czy te­go ter­mi­nu da się do­trzy­mać, za­le­ży od Wo­je­wódz­kie­go In­spek­to­ra­tu Nad­zo­ru Bu­dow­la­ne­go, któ­ry ma wy­dać po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie no­wej prze­pra­wy. In­spek­to­rzy ma­ją spraw­dzić most w po­ło­wie przy­szłe­go ty­go­dnia. – Wszyst­kie do­ku­men­ty już zło­ży­li­śmy, te­raz tyl­ko cze­ka­my na opi­nię nad­zo­ru – mó­wi rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska. – Ma­my na­dzie­ję, że po­zwo­le­nie bę­dzie wy­da­ne jesz­cze w przy­szłym ty­go­dniu.

Ze wzglę­du na to, że otwar­cie no­we­go mo­stu ozna­cza du­że zmia­ny ko­mu­ni­ka­cyj­ne, dro­go­wcy nie bę­dą otwie­rać go w środ­ku ty­go­dnia.

– Szy­ku­je­my się z wiel­kim otwar­ciem na pierw­szy week­end wio­sny, czy­li 24 i 25 mar­ca – po­twier­dza rzecz­nicz­ka ra­tu­sza Agniesz­ka Kłąb. – Chce­my, by war­sza­wia­cy mo­gli wów­czas prze­spa­ce­ro­wać się no­wym mo­stem, za­nim po­ja­dą nim sa­mo­cho­dy.

Im­pre­za ma za­cząć się w so­bo­tę po po­łu­dniu. Ra­tusz nie chce jesz­cze zdra­dzać szcze­gó­łów, ale wia­do­mo, że bę­dzie moż­na zo­ba­czyć m.in. prze­jazd za­byt­ko­wych sa­mo­cho­dów, a wie­czo­rem – po­kaz fa­jer­wer­ków oraz wi­do­wi­sko „Świa­tło i dźwięk".

Przy­go­to­wa­ne zo­sta­nie też przed­sta­wie­nie. Jego czę­ścią bę­dą wszy­scy, któ­rzy przyj­dą na otwar­cie.

– Bę­dzie ko­lo­ro­wo i we­so­ło – mó­wi Agniesz­ka Kłąb. – Na pew­no nawiążemy do pa­tron­ki mo­stu, Ma­rii Skło­dow­skiej-Cu­rie, oraz pier­wiast­ków, któ­re od­kry­ła, czy­li po­lo­nu i ra­du.

Od­da­na zo­sta­nie jed­nak tyl­ko część dro­go­wa mo­stu. Tram­wa­je po­je­chać ma­ją tą prze­pra­wą do­pie­ro na prze­ło­mie lat 2012 i 2013.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane