Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Nowa archimapa Warszawy

Izabela Kraj 09-01-2012, ostatnia aktualizacja 09-01-2012 22:44

Gratka dla varsavianistów i miłośników stołecznej architektury. Jest nowy przewodnik – mapa po budownictwie stolicy

Insty­tut Ste­fa­na Sta­rzyń­skie­go dzia­ła­ją­cy przy Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go wy­dał no­wą ar­chi­ma­pę – dwu­ję­zycz­ny prze­wod­nik po ar­chi­tek­tu­rze sto­li­cy, tym razem z okresu socrealizmu.

Pierw­sza ta­ka ma­pa – po­świę­co­na  ar­chi­tek­tu­rze dwudziestole­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go – ro­ze­szła się błyskawicznie. Dla osób in­te­re­su­ją­cych się hi­sto­rią i ar­chi­tek­tu­rą  sto­li­cy  to  nie la­da grat­ka.

– Dla­te­go pla­nu­je­my do­druk pierw­szej edy­cji – za­po­wia­da Da­riusz Ga­win, szef In­sty­tu­tu Sta­rzyń­skie­go.    –  A dru­ga ar­chi­ma­pa to kon­ty­nu­acja na­szej kon­cep­cji. Bo ar­chi­tek­tu­ra sto­li­cy jest jak  ma­nu­skrypt, na któ­rym na­pi­sa­no in­ny tekst i na­ło­żo­no ko­lej­ną war­stwę. My w ko­lej­nych prze­wod­ni­kach wy­ko­na­nych na pod­sta­wie ar­chi­wa­liów miejskich od­kry­wa­my wła­śnie ko­lej­ne war­stwy bu­dow­nic­twa – zwra­ca uwa­gę dy­rek­tor Ga­win.

Po soc­re­alizmie,  któ­re­go iko­ną jest oczywiście MDM, instytut pla­nu­je­ stworzyć mapę mo­der­nizmu i w końcu prze­wod­nik po najnowszej ar­chi­tek­tu­rze.

„Ar­chi­ma­pę. War­szaw­ski so­cre­alizm 1949 – 1956" przy­go­towa­ło dwóch kry­ty­ków ar­chi­tek­tu­ry –  Ja­ro­sław Try­buś i Grze­gorz Pią­tek. Jest wy­god­na do wę­dró­wek po mie­ście na­wet w desz­czu czy śnie­gu, bo ta w wer­sji droż­szej (18 zł)  nie nisz­czy się. Jest wy­ko­na­na ze spe­cjal­ne­go pa­pie­ru, któ­re­mu niestrasz­na wo­da. Mo­że prze­trwać  la­ta, ni­czym sta­ro­żyt­ne ma­nu­skryp­ty. Po­wstała też tań­sza wer­sja – na zwy­kłym pa­pie­rze (12 zł).

Dziś o godz. 18.30 w Warsz­ta­cie Cen­trum Ko­mu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej przy pl. Kon­sty­tu­cji 4  od­bę­dzie się spo­tka­nie z au­to­ra­mi socar­chi­ma­py.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane