Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Studenckie plany na Bemowie

rbi 09-02-2012, ostatnia aktualizacja 09-02-2012 01:24

Plan zagospodarowania przestrzennego? Żaden problem – mówią studenci i biorą się za projektowanie Bemowa. Zrobią to lepiej niż specjaliści?

Kon­kurs dla stu­den­tów pań­stwo­wych uczel­ni zo­stał ogło­szo­ny w ra­mach pro­jek­tu „Mia­sto w two­ich rę­kach", utwo­rzo­ne­go przez człon­ków Stu­denc­kie­go Ko­ła Na­uko­we­go Go­spo­dar­ki Prze­strzen­nej SGGW.

Trzy­oso­bo­we ze­spo­ły zło­żo­ne ze stu­den­tów go­spo­dar­ki prze­strzen­nej bę­dą mia­ły za za­da­nie przy­go­to­wać miej­sco­wy plan za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla wy­bra­ne­go frag­men­tu te­re­nu Be­mo­wa.

– Bę­dzie to część Chrza­no­wa – mó­wi wi­ce­bur­mistrz Be­mo­wa Krzysz­tof Zy­grzak. – Mło­dzi pla­ni­ści bę­dą mo­gli wy­ka­zać się in­wen­cją twór­czą, bo tam jak na ra­zie jest ma­ło za­bu­do­wań, więc nie bę­dzie ogra­ni­czeń.

Kon­kurs ru­szy 24 lu­te­go. Opra­co­wa­nia trze­ba bę­dzie od­dać pod ko­niec kwiet­nia, a ogło­sze­nie wy­ni­ków i roz­da­nie na­gród na­stą­pi na prze­ło­mie ma­ja i czerw­ca.

Stu­den­ci bę­dą mu­sie­li wy­ka­zać się wie­dzą z za­kre­su geo­gra­fii, urba­ni­sty­ki, eko­no­mii, so­cjo­lo­gii i pra­wa. Jest się o co bić, bo na­gro­dę głów­ną sta­no­wi mie­sięcz­ny staż w Miej­skiej Pra­cow­ni Pla­no­wa­nia Prze­strzen­ne­go i Stra­te­gii Roz­wo­ju. I nie tyl­ko.

– Je­śli zwy­cię­ski pro­jekt pla­nu bę­dzie cie­ka­wy, za­re­ko­men­du­je­my ra­dzie mia­sta, by go uchwa­li­ła – deklaruje bur­mistrz Zy­grzak.

In­au­gu­ra­cji to­wa­rzy­szyć bę­dzie kon­fe­ren­cja na­uko­wa pod ha­słem „Mia­sto w two­ich rę­kach – czy­li jak mą­drze go­spo­da­ro­wać prze­strze­nią". Wy­stą­pią tam spe­cja­li­ści, któ­rzy opo­wie­dzą o róż­nych aspek­tach pro­ce­su pla­no­wa­nia, za­rów­no przy­rod­ni­czych jak i urba­ni­stycz­nych, praw­nych czy fi­nan­so­wych.

Kon­kurs „Mia­sto w two­ich rę­kach" or­ga­ni­zo­wa­ny jest po raz pierw­szy.

– Je­ste­śmy strasz­nie cie­ka­wi, jak wyj­dzie – mó­wi bur­mistrz Zy­grzak. – Je­śli oka­że się, że pra­ce są na wy­so­kim po­zio­mie, bę­dzie­my sta­ra­li się czę­ściej współ­pra­co­wać ze stu­den­ta­mi.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane