Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Trasa N-S opóźnia tunel PKP na Lotnisko Chopina

Konrad Majszyk 24-01-2012, ostatnia aktualizacja 24-01-2012 02:02

Dwu­ki­lo­me­tro­wy tu­nel za 233 mln zł do Lot­ni­ska Cho­pi­na mo­że nie zo­stać od­da­ny na Eu­ro 2012.

Nad nim bra­ku­je dróg ewa­ku­acyj­nych. Stra­ża­cy nie od­bio­rą łącz­ni­ka. Dróg ewa­ku­acyj­nych za­brak­nie z po­wo­du opóź­nia­ją­cej się bu­do­wy Tra­sy N­-S nad tu­ne­lem, czy­li łącz­ni­ka ul. Ma­ry­nar­skiej z po­łu­dnio­wą obwod­ni­cą – po­in­for­mo­wa­ło wczo­raj RMF FM.

– Ma­my za­pew­nie­nie GDD­KiA, że dro­gi ser­wi­so­we bę­dą go­to­we w mar­cu­– mó­wi Ma­ciej Dut­kie­wicz z PKP Pol­skich Li­nii Ko­le­jo­wych.

Tu­ne­lem mię­dzy sta­cją pod ter­mi­na­lem a przy­stan­kiem PKP Słu­że­wiec po­cią­gi mia­ły jeź­dzić w grud­niu ub. ro­ku. Wi­ce­mi­ni­ster trans­por­tu An­drzej Mas­sel po­dał no­wą da­tę: 1 czerw­ca te­go ro­ku. – To da­ta na sło­wo ho­no­ru, w któ­rą już ma­ło kto wie­rzy. Wła­dze War­sza­wy szy­ku­ją już wa­riant B: bez tu­ne­lu – mó­wi eks­pert ds. in­fra­struk­tu­ry Ad­rian Fur­gal­ski.

Do ob­słu­gi po­łą­cze­nia lot­ni­sko­we­go Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie i SKM ku­pi­ły 29 po­cią­gów Elf za 636 mln zł.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane