Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

10 mln zł na nową scenę

ikr 06-03-2012, ostatnia aktualizacja 06-03-2012 23:13

Ratusz zde­cy­do­wał, że za wła­sne pie­nią­dze wy­re­mon­tu­je ha­lę No­we­go Te­atru. Nie bę­dzie cze­kał na unij­ną do­ta­cję.

To ko­niec ocze­ki­wa­nia eki­py Krzysz­to­fa War­li­kow­skie­go na sta­łą sie­dzi­bę na Mo­ko­to­wie. Pre­zy­dent War­sza­wy zde­cy­do­wa­ła wczo­raj, że za 10,7 mln zł z miej­skie­go bu­dże­tu roz­pocz­nie się re­mont ha­li przy ul. Ma­da­liń­skie­go, prze­ję­tej od spół­ki MPO. Te pie­nią­dze mia­ły być 15-pro­cen­to­wym wkła­dem do  unij­nej do­ta­cji. Ale te­raz oka­zu­je się, że po­trze­ba po­nad 20 proc. wkła­du. – Je­ste­śmy zde­ter­mi­no­wa­ni, by ten te­atr w koń­cu po­wstał – mó­wią stołeczni urzędnicy.

Tak więc na ra­zie mia­sto sa­mo za­czy­na bu­do­wę.

– Te bli­sko 11 mln zł wy­star­czy na prze­bu­do­wę wnę­trza ha­li, sce­nę, foy­er i po­sta­wie­nie bu­dyn­ku ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go – mó­wi rzecz­nik ra­tu­sza Agniesz­ka Kłąb. Ten etap ma być go­to­wy je­sie­nią 2013 r.

A nie­za­leż­nie od te­go ra­tusz i Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry bę­dą apli­ko­wać o unij­ne fun­du­sze na ko­lej­ne eta­py, by przy Ma­da­liń­skie­go po­wsta­ło ca­łe cen­trum kul­tu­ry, a nie sam teatr.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane