Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jest nadzieja, że przy nadziei

rr 17-12-2011, ostatnia aktualizacja 17-12-2011 11:43

Wszę­dzie by­ły kry­cia. Być mo­że bę­dą z te­go mło­de – za­po­wia­da dy­rek­cja pla­ców­ki.

Naj­bar­dziej sen­sa­cyj­nie szy­ku­ją się wie­ści z za­gro­dy no­so­roż­ców pan­cer­nych. Zoo ma w zwy­cza­ju, że nie in­for­mu­je o tym, któ­re ze zwie­rząt jest przy na­dziei, by nie za­pe­szyć.

Lecz spra­wa jest ta­kiej ran­gi, że sa­mo tyl­ko po­dej­rze­nie, iż Shi­ka­ri za­szła, jest sen­sa­cją. Bo prze­cież już sam fakt, że we wrze­śniu Shi­ka­ri i Ku­ba skon­su­mo­wa­li zwią­zek, był ogól­no­pol­skim wy­da­rze­niem, gdyż tyl­ko w sto­li­cy ży­je pa­ra te­go ga­tun­ku.

Ewa Zbo­ni­kow­ska, wi­cesze­fo­wa zoo, przy­zna­ła, że wszyst­ko wska­zu­je na to, że Shi­ka­ri mo­że mieć mło­de. – Bo po kry­ciu nie do­sta­ła rui. Choć oczy­wi­ście mo­że być i tak, że jed­nak w cią­ży nie jest – przy­zna­je za­raz. Opie­kun zwie­rząt Piotr Tro­chim do­dał, że by mieć pew­ność, trze­ba zro­bić ba­da­nia krwi i USG. – Choć nie ma żad­nej pew­no­ści, że jest w cią­ży – do­da­je opie­kun.

Po­dob­nie spra­wa ma się u hi­po­po­ta­mów. Hu­go był już kil­ka­krot­nie na rand­ce z Pe­la­gią i te­raz w zoo cze­ka­ją na ko­lej­ne ozna­ki, że ona jest przy na­dziei, bo rui nie ma. Do­dat­ko­wo po­dob­no sło­nie rand­ku­ją jak sza­lo­ne. Czy jednak z te­go bę­dą mło­de? – Chy­ba jesz­cze są na to za mło­de – po­wie­dzia­ła Ewa Zbo­ni­kow­ska.

 

Życie Warszawy

Najczęściej czytane