Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Sac-a-Papier – najdłuższa płaska gonitwa na Służewcu

JZ 10-11-2011, ostatnia aktualizacja 10-11-2011 10:40

W sobotę o godz. 13 na torze służewieckim rozegrana zostanie najdłuższa w sezonie gonitwa płaska o Nagrodę Sac-a-Papier (3200 m).

Wal­kę o zwy­cię­stwo sto­czą naj­praw­do­po­dob­niej uczest­nik wy­ści­gu Der­by, fran­cu­skiej ho­dow­li Myth of Mal­ham, oraz ame­ry­kań­ski Le­opo­lis, któ­ry był dru­gi w bie­gu o Na­gro­dę „Ży­cia War­sza­wy" i dzie­sią­ty w Wiel­kiej War­szaw­skiej. Tro­chę słab­sze wy­da­ją się Ka­iros i Vo­lans, ale nie moż­na wy­klu­czyć, że któ­ryś z nich prze­dzie­li pa­rę fa­wo­ry­tów. Dwa po­zo­sta­łe ko­nie, El Cos­sio i Igo, w tym to­wa­rzy­stwie ska­za­ne są na wal­kę o pią­te miej­sce. Jesz­cze mniej, bo tyl­ko pięć ko­ni, zo­sta­ło zgło­szo­nych do go­ni­twy o Na­gro­dę Ne­ma­na dla dwu­lat­ków (nie­dzie­la, godz. 13.30, 1400 m). Naj­lep­sze wy­ni­ki w dwóch star­tach osią­gnął ame­ry­kań­skiej ho­dow­li So­cia­list, bę­dą­cy wła­sno­ścią ro­syj­skie­go koń­skie­go po­ten­ta­ta Vla­di­mi­ra Ka­za­ko­va i przy­go­to­wy­wa­ny na Słu­żew­cu przez ro­syj­skie­go tre­ne­ra Alek­san­dra Pod­kuj­kę. Jed­nak ten szyb­ki ogier nie bie­gał od 20 sierp­nia i je­go ak­tu­al­na dys­po­zy­cja jest spo­rą za­gad­ką. Wia­do­mo na­to­miast, że w for­mie jest So­pran Sor­ri­so wło­skiej ho­dow­li, któ­ry w ub. nie­dzie­lę wy­grał w swym de­biu­cie na Słu­żew­cu. Wcze­śniej wy­star­to­wał on dwu­krot­nie we Flo­ren­cji, zaj­mu­jąc trze­cie i czwar­te miej­sce. Z So­cia­li­stem i Sop­ra­nem Sor­ri­so po­win­ny po­wal­czyć ir­landz­ki Black Ca­ke i pol­skiej ho­dow­li Sun­ny Mo­ney. Naj­wię­cej ko­ni (aż 15) zo­sta­ło zgło­szo­nych do nie­dziel­nej V go­ni­twy dla trzy­lat­ków arab­skich o Na­gro­dę Sa­vvan­nah (2200 m). W staw­ce wy­róż­nia­ją się dwa ara­by ro­syj­skie Ma­ra­don­na i Nor­bi­dii oraz Eko­rix, Ma­no­ria i Be­los. Do koń­ca se­zo­nu po­zo­sta­ło jesz­cze sześć dni wy­ści­go­wych (12 – 13, 19 – 20 i 26 – 27 li­sto­pa­da). Pod­czas tych mi­tyn­gów wi­dzo­wie z bi­le­ta­mi wstę­pu do stre­fy B (5 zł) bę­dą mo­gli prze­by­wać tak­że na par­terze stre­fy A.

NASZE TYPY

So­bo­ta. Godz. 11. I: Per Ma­khid, Mum­bai, Elvi­go z Re­gu­ła, Olym­pia; II: Ho­pe Dre­am, Zwia­stun, Iry­ta­cja, En­tu­zjazm; III: Eris Al Nath, Von, Ana­gorn z Re­gu­ła, Dir­hem; IV: Dan­ge­ro­us Ca­sey, La­sca­del, Test, Cha­zar; V: Myth of Mal­ham, Le­opo­lis, Ka­iros, Vo­lans; VI: Dia­spi­na, So­fte­ner, Irving, Księż­na Śnie­gu; VII: Tem­muz, Sa­ba­ti­na, Prin­ce Ka­li­po, Su­dan; VIII: Sun­da­ri, Smart Stri­ke, Ice Flur­ry, Be­aty­ful Pe­arl. Nie­dzie­la. Godz. 11. I: Re­se­da, De­ni­ro, Tan­ge­ri­ne, Se­lek­tor; II: Iwet­ta, Ke­ep the Pro­mi­se, Aran­da, Ka­sh­me­re Red; III: Pa­de­de, Ka­snar­ra Ka­le­elah, El Be­sta, El Mi­sti; IV: In­for­ma­tyk, Khi­lo­na, Dry­bler­ka, Mac­ken­zie Spiers; V: Ma­ra­don­na, Nor­bi­dii, Ma­no­ria, Eko­rix; VI: So­pran Sor­ri­so, So­cia­list, Black Ca­ke, Sun­ny Mo­ney; VII: Czar Hun, Bu­da­na, Bur­sa, Ar­pa­co; VIII: Ne­pur, De­wo­na, Il­licz, Black Troy.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane