Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Rajdówki na ulicach. Rajd Barbórka już w sobotę

lechu 02-12-2011, ostatnia aktualizacja 02-12-2011 16:15

Do raj­du zgło­si­ło się po­nad 100 za­łóg. Ta­ką ob­sa­dą nie mo­że po­chwa­lić się żad­na in­na im­pre­za raj­do­wa w Pol­sce.

Na li­ście zgło­szeń zna­la­zła się ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka, z te­go­rocz­nym mi­strzem Pol­ski Ka­je­ta­nem Ka­je­ta­no­wi­czem w Sub­a­ru Im­pre­za na cze­le. Na tra­sie Bar­bór­ki po­ja­wią się m.in. Bry­an Bo­uf­fier (peu­ge­ot 207)  i Mi­chał So­ło­wow (ford fie­sta). Nie za­brak­nie też ta­kich gwiazd jak Ma­ciej Olek­so­wicz (ford fie­sta), Le­szek Ku­zaj (mit­su­bi­shi lan­cer evo IX) czy Mi­chał Bę­be­nek (mit­su­bi­shi lan­cer evo X).

Nie­spo­dzian­kę przy­go­to­wa­ła też za­ło­ga za­ło­gi LO­TOS Dy­na­mic Ral­ly Te­am. Mi­chał Ko­ściusz­ko i Ma­ciek Szcze­pa­niak na ten je­den rajd prze­sią­dą się do de­biu­tu­ją­ce­go na pol­skich tra­sach sa­mo­cho­du MI­NI WRC. No­wo­ścią bę­dzie też część tra­sy 49. Raj­du Bar­bór­ka. Za­wod­ni­cy tra­dy­cyj­nie ści­gać się bę­dą na od­cin­kach spe­cjal­nych na Że­ra­niu (OS 1 – godz. 7.30) i Be­mo­wie (OS 3).

W tym ro­ku dru­gi od­ci­nek spe­cjal­ny na Be­mo­wie (wy­ścig pa­ra­mi) za­stą­pi OS 2 Słu­że­wiec (godz. 8.30) przy To­rze Wy­ści­gów Kon­nych. Ca­łość oczy­wi­ście za­koń­czy Kry­te­rium Asów na Ka­ro­wej (godz. 16).

Życie Warszawy

Najczęściej czytane