Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Biegi: odwrót Marit Bjoergen

Mał 17-12-2011, ostatnia aktualizacja 17-12-2011 13:02

Nar­ciar­stwo. Li­der­ka Pu­cha­ru Świa­ta w bie­gach nie wy­star­tu­je w week­end w Ro­gli. Skocz­ko­wie w pią­tek prze­gra­li w En­gel­ber­gu z po­go­dą

Bjo­er­gen jest prze­zię­bio­na i wo­la­ła za­wró­cić z Ro­gli do Nor­we­gii, niż na nie­speł­na dwa ty­go­dnie przed To­ur de Ski ry­zy­ko­wać po­waż­niej­szą cho­ro­bą w za­wo­dach, któ­re bę­dą roz­gry­wa­ne na wa­riac­kich pa­pie­rach.

W Ro­gli jest je­sień, or­ga­ni­za­to­rzy wy­cią­gnę­li śnieg z ma­ga­zy­nu, przy­go­to­wa­li tra­sę na ostat­nią chwi­lę i trzy­ma­ją kciu­ki, że­by nie spły­nę­ła do so­bot­nie­go bie­gu na 10 km ze star­tu wspól­ne­go (po­czą­tek o 13) i nie­dziel­nych sprin­tów (od 11, trans­mi­sje w TVP2 i Eu­ro­spor­cie). Ju­sty­na Ko­wal­czyk też na­rze­ka na prze­zię­bie­nie, a jesz­cze bar­dziej na tra­sy, bo zmie­nio­no zu­peł­nie te, na któ­rych dwa la­ta te­mu wy­gry­wa­ła na 15 km i by­ła dru­ga w sprin­cie. Te­raz jest mniej pod­bie­gów, a wię­cej zjaz­dów i za­krę­tów.

Ale Ju­sty­na o wy­co­fa­niu się nie my­śla­ła. Prze­wa­ga 304 pkt, ja­ką w PŚ ma Bjo­er­gen nad szó­stą Ko­wal­czyk, mo­że w week­end stop­nieć. Jesz­cze waż­niej­sze jest, by Po­lka wresz­cie do­sta­ła do­wód, że zi­mę prze­pra­co­wa­ła jak na­le­ży.

– Wiem, że tak by­ło, ale co­raz mniej cier­pli­wie cze­kam, że mię­śnie też mi da­dzą ta­ką od­po­wiedź – mó­wi­ła Ju­sty­na po ostat­nich za­wo­dach w Da­vos, gdzie mie­rzy­ła w po­dium w sprin­cie, a od­pa­dła w pół­fi­na­le po tym, jak na­je­cha­ła na nią Chan­dra Craw­ford. Ko­wal­czyk wciąż cze­ka na pierw­sze po­dium w se­zo­nie. Po­win­na się do­cze­kać w so­bo­tę. Ro­gla to ostat­ni PŚ przed To­ur de Ski.

Skocz­ko­wie też ma­ją w ten week­end pró­bę ge­ne­ral­ną przed Tur­nie­jem Czte­rech Skocz­ni i nie mniej­sze pro­ble­my z po­go­dą. W En­gel­ber­gu w pią­tek la­ło, tre­nin­gi i kwa­li­fi­ka­cje prze­nie­sio­no na so­bo­tę ra­no.

Kon­kur­sy w so­bo­tę i nie­dzie­lę o 13.45 (TVP1, Eu­ro­sport). Ka­mil Stoch i in­ni pol­scy skocz­ko­wie w ostat­nich dniach pierw­szy raz tej zi­my tre­no­wa­li spo­koj­nie na śnie­gu w Ram­sau. Efekt ma być wi­dać już w En­gel­ber­gu.

—piw

Życie Warszawy

Najczęściej czytane