Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Wojtaszek i Soćko byli blisko celu

JZ 19-12-2011, ostatnia aktualizacja 19-12-2011 08:36

Mi­strzem Eu­ro­py w sza­chach bły­ska­wicz­nych, któ­re za­koń­czy­ły się póź­nym wie­czo­rem w pią­tek, zo­stał re­pre­zen­tant Ar­me­nii Hrant Mel­ku­nian.

Wy­star­to­wa­ło 379 za­wod­ni­ków.  Ry­wa­li­za­cja to­czy­ła się na dy­stan­sie 13 po­dwój­nych rund (mecz i re­wanż). Po­nie­waż trzech gra­czy: Hrant Mel­ku­nian, Aleksiej Dre­jew (Ro­sja) i nasz re­pre­zen­tant Ra­do­sław Woj­ta­szek uzy­ska­ło w 26 par­tiach po 20 pkt,  do wy­ło­nie­nia mi­strza Eu­ro­py po­trzeb­ne by­ły do­gryw­ki. Naj­wię­cej opa­no­wa­nia po dzie­się­ciu go­dzi­nach gry wy­ka­zał ar­cy­mistrz z Ar­me­nii. Naj­pierw po­ko­nał on Woj­tasz­ka, a na­stęp­nie w me­czu o zło­ty me­dal Dre­je­wa.  Na­sze­mu naj­wy­żej obec­nie skla­sy­fi­ko­wa­ne­mu ar­cy­mi­strzo­wi w ran­kin­gu FIDE (2705 pkt) przy­pa­dło brą­zo­we tro­feum.

– Bar­dzo chcia­łem do ty­tu­łu mi­strza Eu­ro­py w sza­chach szyb­kich, któ­ry wy­wal­czy­łem na Tor­wa­rze przed trze­ma la­ty, do­rzu­cić mi­strzo­stwo w blit­zu. Nie­ste­ty, w do­gryw­ce ry­wa­le oka­za­li się lep­si, co przy­ją­łem z po­ko­rą. Szczę­ście  by­ło bli­sko, ale brą­zo­wy me­dal, wy­wal­czo­ny w tak licz­nej i sil­nej kon­ku­ren­cji, też ma swój cię­żar ga­tun­ko­wy – oce­nił Woj­ta­szek, któ­ry w mi­ja­ją­cym ro­ku zdo­był tak­że ty­tuł wi­ce­mi­strza Eu­ro­py w sza­chach kla­sycz­nych.

Nie­po­cie­szo­ny był Bar­tosz Soć­ko, któ­ry po dziewiątej run­dzie do­łą­czył do pro­wa­dzą­ce­go w ta­be­li Woj­tasz­ka.

W na­stęp­nej do­szło do bra­to­bój­cze­go po­je­dyn­ku Po­la­ków.  Zwy­cię­sko wy­szedł z nie­go Soć­ko i zo­stał li­de­rem. W ko­lej­nym me­czu spo­tkał się z Dre­je­wem i uzy­skał re­mis. Nie­ste­ty, po­raż­ka z Hran­tem Mel­ku­nia­nem w przed­ostat­niej run­dzie  spo­wo­do­wa­ła, że od­padł z wal­ki o me­da­le. Za­jął osta­tecz­nie czwar­te miej­sce.

W pierw­szej dzie­siąt­ce upla­so­wa­ło się jesz­cze dwóch Po­la­ków: Woj­ciech Mo­ran­da był ósmy, a Pa­weł Ja­racz dzie­wią­ty.

Świet­ny fi­nisz za­de­mon­stro­wa­ła Ju­dit Po­lgar. W 12. run­dzie po­ko­na­ła 2:0 mi­strza Pol­ski Ma­te­usza Bar­tla, a w ostat­niej, w tym sa­mym sto­sun­ku, mi­strza Eu­ro­py z 2010 r., ro­syj­skie­go ar­cy­mi­strza Ja­na Nie­po­mniasz­czy­ja.

 

Wyniki

1. Hrant Mel­ku­nian (Ar­me­nia);

2. Alek­siej Dre­jew (Ro­sja);

3. Ra­do­sław Woj­ta­szek (Pol­ska)

– wszy­scy po 20 pkt;

4. Bar­tosz Soć­ko (Pol­ska) 19,5;

5. An­ton Ko­ro­bow (Ukra­ina);

6. Ju­dit Po­lgar (Wę­gry);

7. Alek­san­der Ria­zan­cew (Ro­sja);

8. Woj­ciech Mo­ran­da (Pol­ska) – wszy­scy po 19 pkt;

9. Pa­weł Ja­racz (Pol­ska) 18,5;

10. An­driej Wo­ło­ki­tin (Ukraina) 18 pkt.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane