Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Bal Mistrzów 17 lutego w Arenie

JZ 22-12-2011, ostatnia aktualizacja 22-12-2011 08:17

Do­rocz­ny Bal Mi­strzów War­sza­wy Spor­tu od­bę­dzie się w pią­tek 17 lu­te­go w Are­nie Ursynów.

Zna­ny jest już ter­min XII Ba­lu Mi­strzów Spor­tu War­sza­wy, pod­czas któ­re­go zo­sta­ną ogło­szo­ne wy­ni­ki sto­łecz­nych spor­to­wych wy­bo­rów.    Tak jak w po­przed­nich la­tach im­pre­za od­bę­dzie się w go­ścin­nej Are­nie Ur­sy­nów przy ul. Pi­lec­kie­go 122, tym ra­zem w pią­tek 17  lu­te­go.

– Na­zwi­ska no­mi­no­wa­nych spor­tow­ców zo­sta­ną ogło­szo­ne 24 stycz­nia pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Are­nie Ur­sy­nów – mó­wi przed­sta­wi­ciel­ka Biu­ra Spor­tu i Re­kre­acji Ewa Żak, któ­ra or­ga­ni­za­cją war­szaw­skich spor­to­wych wy­bo­rów  i Ba­lu Mi­strzów zaj­mu­je się od po­cząt­ku, czy­li od 2000 r.

– Po ogło­sze­niu li­sty no­mi­no­wa­nych – kon­ty­nu­uje Ewa Żak – in­ter­nau­ci bę­dą mo­gli w dn. 24.o1 – 7.02 na stro­nie www.spor­to­wa.war­sza­wa.pl uczest­ni­czyć w wy­bo­rach  naj­po­pu­lar­niej­sze­go spor­tow­ca War­sza­wy w 2011 r.   Po­nad­to wy­bio­rą oni tak­że spor­to­wą im­pre­zę ro­ku w sto­li­cy. Na­to­miast naj­lep­szą dzie­siąt­kę spo­śród no­mi­no­wa­nych wy­bie­rze ka­pi­tu­ła pod wo­dzą Ire­ny Sze­wiń­skiej.

– Po­nad­to gre­mium to do­ko­na wy­bo­ru naj­lep­sze­go spor­tow­ca nie­peł­no­spraw­ne­go, tre­ne­ra ro­ku oraz  przy­zna na­gro­dę specjalną za ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści na rzecz spor­tu war­szaw­skie­go – dodaje na­sza roz­mów­czy­ni.

Przy­po­mnij­my, że oprócz trzy­krot­nej mi­strzy­ni olim­pij­skiej i człon­ki­ni MKOL Ire­ny Sze­wiń­skiej, w skład ka­pi­tu­ły wcho­dzą: mi­strzy­ni świa­ta w pię­cio­bo­ju no­wo­cze­snym Do­ro­ta Idzi, mistrz świa­ta w ko­lar­stwie szo­so­wym Ry­szard Szur­kow­ski, se­lek­cjo­ner piłkarskiej re­pre­zen­ta­cji, obec­nie wi­ce­pre­zes PZPN Je­rzy En­gel i mistrz świa­ta w za­pa­sach An­drzej Su­pron.

W pra­cach ka­pi­tu­ły w po­przed­nich la­tach uczest­ni­czył tak­że dwukrotny mistrz olimpijski w bok­sie Je­rzy Ku­lej, któ­ry w ub. ty­go­dniu do­znał groź­ne­go wy­le­wu i jesz­cze prze­by­wa w śpiącz­ce far­ma­ko­lo­gicz­nej.

–  Zda­ję so­bie spra­wę, że na tym ba­lu pa­na Jur­ka ra­czej nie bę­dzie, ale wy­sła­łam mu SMS, że wszy­scy bar­dzo się zmar­twi­li­śmy, że trzy­ma­my kciu­ki i ży­czy­my mu szyb­kie­go po­wro­tu do zdro­wia – podkreśla Ewa Żak.

XII war­szaw­skie spor­to­we wy­bo­ry or­ga­ni­zu­je tak jak w ubie­głym ro­ku mia­sto we współ­pra­cy z Ur­sy­now­skim Cen­trum Spor­tu i Re­kre­acji oraz Sto­łecz­ną Es­tra­dą. Ko­mi­te­to­wi Or­ga­ni­za­cyj­ne­mu prze­wod­ni­czy wie­lo­let­nia dy­rek­tor­ka UCSiR Re­na­ta Po­pek, po­wo­ła­na w poniedziałek na stanowisko dyrektora Biura Sportu i Rekreacji. Pa­tro­na­mi me­dial­ny­mi są „Rzecz­po­spo­li­ta", TVP War­sza­wa i Ra­dio Eska.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane