Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Pożegnanie z Polonią

mc 03-10-2011, ostatnia aktualizacja 03-10-2011 14:27

Pro­jekt Fun­da­cja Po­lo­nia 2011 zo­stał w nie­dzie­lę ofi­cjal­nie za­koń­czo­ny. W trak­cie uro­czy­ste­go po­że­gna­nia w ha­li Ko­ło ze­spół AZS Politechni­ka War­szaw­ska po­ko­nał Po­lo­nię 2011 War­sza­wa 73:50.

– Pięć lat ist­nie­nia to trzy ty­tu­ły mi­strza Pol­ski ju­nio­rów i dwa awan­se do eks­tra­kla­sy, za­wod­ni­cy gra­ją­cy w re­pre­zen­ta­cji, a przede wszyst­kim pra­ca wy­cho­waw­cza z dzie­siąt­ka­mi mło­dych chłop­ców – pod­su­mo­wał pre­zes fun­da­cji Ja­ro­sław Po­pio­łek. Za­kła­da­li­śmy ją z my­ślą stwo­rze­nia sil­ne­go ośrod­ka mło­dzie­żo­we­go i za­ple­cza dla Po­lo­nii War­sza­wa. Nie­ste­ty, mi­mo wy­sił­ków nie uda­ło nam się włą­czyć na­szej ini­cja­ty­wy w struk­tu­ry ob­cho­dzą­ce­go wła­śnie 100-le­cie klu­bu. Dla­te­go koń­czy­my pro­jekt w tej for­mu­le.

Wo­bec fak­tu, że ze­spół „sta­rej” Po­lo­nii nie speł­nił wy­mo­gów li­cen­cyj­nych i nie zo­stał do­pusz­czo­ny do roz­gry­wek eks­tra­kla­sy, w ro­ku ju­bi­le­uszu klu­bu dru­ży­na o tej na­zwie nie bę­dzie wy­stę­po­wa­ła w roz­gryw­kach ko­szy­ka­rzy.

Po­raż­ka Li­de­ra

W in­au­gu­ra­cyj­nym me­czu eks­tra­kla­sy ko­biet Ma­ti­zol Li­der prze­grał w Prusz­ko­wie z AZS PWSZ Go­rzów 70:74. Ze­spo­ły pro­wa­dzo­ne przez tre­ne­rów ka­dry Da­riu­sza Ma­cie­jew­skie­go (AZS) i Ar­ka­diu­sza Ko­niec­kie­go (Li­der), ma­ją­ce w tym se­zo­nie wal­czyć o czwar­te miej­sce za ple­ca­mi wiel­kiej trój­ki, sto­czy­ły w so­bo­tę za­cię­te i emo­cjo­nu­ją­ce spo­tka­nie. W dru­ży­nie go­spo­da­rzy re­we­la­cyj­ną sku­tecz­no­ścią z dy­stan­su po­pi­sy­wa­ła się Lau­rie Ko­ehn (26 pkt, 8/13 za trzy), do­brze gra­ła środ­ko­wa Alek­san­dra Cho­mać (18 pkt, 10 zb.), ale ry­wal­ki mia­ły bar­dziej wy­rów­na­ny skład.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane