Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Patrole na wylotówkach

Marek Kozubal 24-12-2011, ostatnia aktualizacja 24-12-2011 08:11

W poniedziałek po południu powrotów ze świąt pilnować będzie ponad setka mundurowych. Patrole pojawią się na trasach wlotowych do miast

Policjanci wy­sta­wią po­ste­run­ki w dzie­wię­ciu miej­scach, m.in. na tra­sach po­znań­skiej, gdań­skiej i kra­kow­skiej. Po­ja­wią się np. na ul. Puł­ko­wej, Mo­dliń­skiej, Pło­cho­ciń­skiej, Bro­ni­sła­wa Cze­cha, Po­łczyń­skiej i al. Kra­kow­skiej.

– Dro­gi te bę­dą też pa­tro­lo­wać po­li­cjan­ci w sa­mo­cho­dach nie­ozna­ko­wa­nych, z wi­de­ore­je­stra­to­ra­mi – za­po­wia­da Woj­ciech Pa­siecz­ny, za­stęp­ca na­czel­ni­ka Wy­dzia­łu Ru­chu Dro­go­we­go KSP.

Do kon­tro­lo­wa­nia pręd­ko­ści mun­du­ro­wi wy­ko­rzy­sta­ją tak­że ręcz­ne la­se­ro­we mier­ni­ki. – Bę­dzie­my zwra­ca­li uwa­gę na pręd­kość po­jaz­dów, trzeź­wość kie­row­ców, spo­sób prze­wo­że­nia dzie­ci – do­da­je Pa­siecz­ny.

W ra­zie kor­ków policjanci bę­dą kie­ro­wa­li ru­chem. Ro­bi­li tak już w pią­tek na wie­lu skrzy­żo­wa­niach. – Naj­bar­dziej za­kor­ko­wa­ne by­ły tra­sy na Gdańsk oraz Lu­blin – in­for­mu­je To­masz Olesz­czuk ze sto­łecz­nej po­li­cji. Po­dob­nych utrud­nień mun­du­ro­wi spo­dzie­wa­ją się w po­nie­dzia­łek.

W pią­tek po­li­cjan­ci od­no­to­wa­li sześć wy­pad­ków oraz po­nad 70 ko­li­zji. Nikt nie zgi­nął. W tym ro­ku na sto­łecz­nych dro­gach zgi­nę­ły 73 oso­by, o 16 wię­cej niż rok te­mu, a ran­ne zo­sta­ły aż 1104.

Do naj­więk­szej licz­by wy­pad­ków do­cho­dzi­ło w Al. Je­ro­zo­lim­skich, na ul. Pu­ław­skiej oraz al. So­li­dar­no­ści. Naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nie by­ło zaś na skrzy­żo­wa­niach:  al. So­li­dar­no­ści z al. Ja­na Paw­ła II, Al. Je­ro­zo­lim­skich i Ry­żo­wej oraz al. Pry­ma­sa Ty­siąc­le­cia z Ka­sprza­ka.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane