Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

WAT: rondo spóźnione

Konrad Majszyk 24-12-2011, ostatnia aktualizacja 24-12-2011 08:19

Bu­do­wa ron­da u zbie­gu ul. Ra­dio­wej i Ka­li­skie­go, obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ma po­ślizg.

Na za­koń­cze­nie prac wy­ko­naw­ca do­stał w anek­sie do umo­wy czas aż do 15 ma­ja przy­szłe­go ro­ku. We­dług war­tej 3,2 mln zł umo­wy z fir­mą Pol­-Dróg, pra­ce mia­ły za­koń­czyć się 15 grud­nia.

Po­wo­dem zmian był kon­flikt z RWE (daw­ny STOEN) w spra­wie prze­pię­cia ka­bli śred­nie­go na­pię­cia. Bez zgo­dy ope­ra­to­ra elek­trycz­ne­go prze­kład­ki urzą­dzeń pod­ziem­nych zo­sta­ły wstrzy­ma­ne.

– W anek­sie za­pi­sa­li­śmy ter­min mak­sy­mal­ny. Je­śli do­pi­sze po­go­da, otwar­cie ron­da mo­że na­stą­pić na­wet na prze­ło­mie stycz­nia i lu­te­go – twier­dzi rzecz­nik Urzę­du Dziel­ni­cy Be­mo­wo Mi­chał Łu­ka­sik.

Dzi­siaj u zbie­gu ul. Ra­dio­wej i Ka­li­skie­go jest skrzy­żo­wa­nie bez sy­gna­li­za­cji, na któ­rym do­cho­dzi do stłu­czek. Przez śro­dek ron­da bie­gną to­ry tram­wa­jo­we li­nii 20 na Bo­er­ne­ro­wo. Urząd Be­mo­wa za­pew­nia, że to­rów nie trze­ba bę­dzie roz­bie­rać. Pod­czas prze­bu­do­wy li­nii na Bo­er­ne­ro­wo w la­tach 2009 – 2010 ron­do zo­sta­ło uwzględ­nio­ne w pro­jek­cie.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane