Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Węzeł Łopuszańska do poprawki

Konrad Majszyk 02-01-2012, ostatnia aktualizacja 02-01-2012 22:45

Kie­row­cy skar­żą się na złe ozna­ko­wa­nie no­wo ­otwar­te­go trzy­po­zio­mo­we­go skrzy­żo­wa­nia Al. Je­ro­zo­lim­skich z Ło­pu­szań­ską za 160 mln zł. Mi­mo że dla ja­dą­cych od stro­ny Prusz­ko­wa po­wstał tu­nel pod Ło­pu­szań­ską, więk­szość kie­row­ców wjeż­dża na ron­do, kor­ku­jąc wę­zeł.

– Ozna­ko­wa­nie jest cał­ko­wi­cie do ni­cze­go. Kie­row­cy nie wie­dzą, że mo­gą prze­je­chać bez­ko­li­zyj­nie pod skrzy­żo­wa­niem – de­ner­wu­je się Piotr Paw­lak z Pia­sto­wa.

– Bra­mow­ni­ce z dro­go­wska­za­mi zo­sta­ną usta­wio­ne na do­jaz­dach do wę­zła w cią­gu dwóch ty­go­dni – mó­wi wi­ce­pre­zy­dent War­sza­wy Ja­cek Woj­cie­cho­wicz. – Za­le­ża­ło nam na tym, że­by otwo­rzyć skrzy­żo­wa­nie i dać ulgę kie­row­com jeszcze w sta­rym ro­ku – twier­dzi.

Wę­zeł zo­stał przez Za­rząd Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych otwar­ty 30 grud­nia po in­ter­wen­cji władz War­sza­wy w nad­zo­rze bu­dow­la­nym. We­dług na­szych in­for­ma­cji, wy­ko­naw­ca Stra­bag szy­ko­wał się na otwar­cie 10 stycz­nia. Z po­wo­du zmia­ny sce­na­riu­sza ścią­gał spe­cja­li­stów dzień przed syl­we­strem z urlo­pów.

Skrzy­żo­wa­nie po­win­no być go­to­we w ma­ju ubie­głe­go ro­ku, ale zapisany w umowie ter­min nie zo­stał do­trzy­ma­ny.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane