Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Soja bez GMO zamiast rzeżuchy

nat 25-03-2012, ostatnia aktualizacja 25-03-2012 22:32

Co to jest modyfikacja genetyczna? Wyjaśniać to będą przechodniom specjalne „lotne brygady" z Centrum Nauki Kopernik

Spe­cja­li­ści z „Ko­per­nika" po­ja­wią się dziś przy ko­ście­le św. An­ny na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu (w godz. 11 – 13) i na tzw. pa­tel­ni przy me­trze Cen­trum (godz. 15 – 18). Będą opo­wia­dać o tym, czym jest ge­ne­tycz­nie mo­dy­fi­ko­wa­na żyw­ność. Ale nie tyl­ko.

Lot­ne bry­ga­dy po­mo­gą spraw­dzić wła­sno­ręcz­nie np. skład na­sion soi, po­cho­dzą­cych z róż­nych źró­deł. I tu – nie­spo­dzian­ka.

– Za­in­te­re­so­wa­ni otrzy­ma­ją rów­nież ziar­na, któ­re nie za­wie­ra­ją mo­dy­fi­ka­cji ge­ne­tycz­nych. A ta­kie są w Pol­sce do­pusz­czo­ne je­dy­nie... w pa­szy dla zwie­rząt – za­po­wia­da Ka­ta­rzy­na No­wic­ka z Cen­trum Na­uki Ko­per­nik.

Ci, któ­rzy wy­ko­na­ją do­świad­cze­nie, otrzy­ma­ją ziar­na soi do wy­kieł­ko­wa­nia przed Wiel­ka­no­cą. Za­miast rze­żu­chy.

Hap­pe­ning jest czę­ścią edu­ka­cyj­ne­go pro­jek­tu „GENesis" Cen­trum Na­uki Ko­per­nik do­ty­czą­ce­go m.in. or­ga­ni­zmów ge­ne­tycz­nie mo­dy­fi­ko­wa­nych. Z ba­dań zle­co­nych przez „Ko­per­ni­ka" wy­ni­ka, że tyl­ko nie­wie­le po­nad po­ło­wa Po­la­ków wie, czym jest GMO.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane