Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Czym jest organizacja pożytku publicznego

25-03-2010, ostatnia aktualizacja 25-03-2010 21:01

Organizacje pożytku publicznego mają przywileje, ale także obowiązki. Aby zostać OPP, muszą spełnić wiele kryteriów.

Organizacją pożytku publicznego mogą być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli m.in.:

∑ prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

∑ nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;

∑ cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;

∑ posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;

∑ posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;

∑ podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

∑ sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości;

∑ sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;

∑ przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

∑ pomocy społecznej;

∑ zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;

∑ działalności charytatywnej;

∑ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

∑ działalności na rzecz mniejszości narodowych;

∑ ochrony i promocji zdrowia;

∑ działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

∑ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

∑ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

∑ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;

∑ działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;

∑ nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

∑ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

∑ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

∑ kultury fizycznej i sportu;

∑ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

∑ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

∑ upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

∑ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

∑ ratownictwa i ochrony ludności;

∑ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą;

∑ ochrony praw konsumentów;

∑ integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

∑ promocji i organizacji wolontariatu.

Przywileje organizacji

pożytku publicznego

∑ użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach;

∑ prawo do otrzymywania

1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych;

∑ zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego;

∑ możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji;

∑ korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej. ∑

Życie Warszawy

Najczęściej czytane