Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Ile łosi mieszka w Kampinosie

koz 04-03-2012, ostatnia aktualizacja 04-03-2012 22:47

Na­wet 350 ło­si mo­że za­miesz­ki­wać Pusz­czę Kam­pi­no­ską. Po­li­czy­li je le­śni­cy. Te­raz spraw­dza­ją, ile jest nie­to­pe­rzy.

Przez dwa dni pra­cow­ni­cy Kam­pi­no­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go ob­ser­wo­wa­li ło­sie. Le­śni­cy wy­ko­rzy­sta­li tzw. me­to­dę pę­dze­nia. Z jed­nej stro­ny szła na­gon­ka, a z dru­giej ob­ser­wa­to­rzy od­no­to­wy­wa­li spo­tka­ne ło­sie.

– Pę­dze­nie ob­ję­ło ok. 10 pro­cent po­wierzch­ni par­ku, by­li­śmy na ob­sza­rach wil­got­nych, gdzie naj­czę­ściej prze­by­wa­ją te zwierzęta – tłu­ma­czy Mag­da Ka­miń­ska z Kam­pi­no­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go. – Wy­ni­ki li­cze­nia po­zna­my w tym ty­go­dniu. Sza­cu­je­my, że ło­si mo­że być ok. 350.

Le­śni­cy spraw­dza­ją też, ile nie­to­pe­rzy zi­mu­je w opusz­czo­nych gospodarstwach w par­ku.  Sza­cu­ją, że za­miesz­ku­je je ok. 100 nie­to­pe­rzy, m.in. gac­ki bru­nat­ne, noc­ki ru­de, noc­ki Nat­te­re­ra i mop­ki.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane