Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Zabytki na pancernej farmie

koz 23-05-2012, ostatnia aktualizacja 23-05-2012 22:36

Na te­re­nie tzw. pan­cer­nej far­my w Chr­cyn­nie ko­ło Na­siel­ska od­bę­dzie się spo­tka­nie „Old­ti­mer Mi­li­ta­ris". Bę­dzie moż­na obej­rzeć uni­ka­to­we, hi­sto­rycz­ne po­jaz­dy pan­cer­ne.

Na pik­ni­ku po­ja­wią się m.in. nie­miec­kie dzia­ło pan­cer­ne Het­zer, ame­ry­kań­ski czołg lek­ki Stu­art, bry­tyj­ski czołg po­ści­go­wy Co­met (A3­4) oraz cięż­kie dzia­ło pan­cer­ne ISU- -152. Hi­sto­rycz­ne po­jaz­dy od­re­stau­ro­wa­ne, ale rów­nież wy­do­by­te z je­zior, rzek i bło­ta bę­dzie moż­na do­tknąć, wejść na nie czy prze­te­sto­wać je. W cza­sie pik­ni­ku bę­dzie moż­na spo­tkać m.in. au­to­rów ksią­żek hi­sto­rycz­nych, twór­ców pro­gra­mów o te­ma­ty­ce hi­sto­rycz­nej, spe­cja­li­stów z dzie­dzi­ny woj­sko­wo­ści i bro­ni pan­cer­nej. Pik­nik od­bę­dzie się w dniach 25 – 27 ma­ja.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane