Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Książkę przeczytasz wśród drzew

Natalia Bet 22-04-2012, ostatnia aktualizacja 22-04-2012 22:05

Bi­blio­te­ki | Pnie brzóz wewnątrz, a przed ogró­dek wa­rzyw­ny i ko­sze do se­gre­ga­cji – na Bia­ło­łę­ce po­wsta­ła eko­bi­blio­te­ka

W bibliotece będzie można czytać książki i uprawiać warzywa
źródło: Biblioteka
W bibliotece będzie można czytać książki i uprawiać warzywa

Jej bu­do­wa  wła­śnie do­bie­ga koń­ca. – To ma być nie tyl­ko zwy­kła bi­blio­te­ka, ale tak­że cen­trum kul­tu­ry – za­po­wia­da Elż­bie­ta Maj­chrzak, dy­rek­tor Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej w dziel­ni­cy Bia­ło­łę­ka.

Z re­cy­klin­gu

Pla­ców­ka pod na­zwą Zie­lo­na przy ul. Be­ren­so­na 38  po­mie­ści po­nad 20 tys. ksią­żek (w tym  dział do­ty­czą­cy eko­lo­gii)  i dzie­sięć ty­się­cy mul­ti­me­diów.

Jed­ną z atrak­cji  wnę­trza bu­dyn­ku są pnie brzóz. Do­dat­ko­wo część dzie­cię­cą bi­blio­te­ki ozdo­bią ty­sią­ce mo­ty­li. Ozdo­by te, jak i in­ne przed­mio­ty i me­ble znaj­du­ją­ce się w czy­tel­ni, po­cho­dzą z re­cy­klin­gu.

Na bi­blio­tecz­nym par­kin­gu po­ja­wi się sta­cja do ła­do­wa­nia sa­mo­cho­dów elek­trycz­nych.

Wstęp­ne otwar­cie czy­tel­ni  za­pla­no­wa­no na 27 kwiet­nia, ale mo­że prze­su­nąć się o kil­ka dni z przy­czyn or­ga­ni­za­cyj­nych – za­strze­ga­ją pra­cow­ni­cy.

Wrzuć śmie­ci do ja­jecz­ka

W czy­tel­ni znaj­dą się  ko­sze w kształcie jaj do se­gre­ga­cji od­pa­dów. Stwo­rzył je włoski pro­jek­tant Gian­lu­ca Sol­di.  Po­jem­ni­ki wy­po­sa­żo­ne są w prze­gród­ki, np. na pa­pier, szkło, oraz w zgnia­tacz do bu­te­lek.  – Są bar­dzo pro­ste w ob­słu­dze. Dzię­ki te­mu sko­rzy­sta­ją z  nich rów­nież dzie­ci i na­uczą się se­gre­gować od­pa­dy – tłu­ma­czy Elż­bie­ta Maj­chrzak.

To  nieje­dy­ne atrak­cje, któ­re cze­ka­ją na naj­młod­szych. Za bu­dyn­kiem po­wsta­nie ogró­dek, w któ­rym dzie­ci zaj­mą się upra­wą wa­rzyw.

– A to, co wy­ho­du­ją, zje­dzą pod­czas na­szych warsz­ta­tów – cie­szy się sze­fo­wa pla­ców­ki.

W pro­gra­mie za­jęć za­pla­no­wa­no m.in. spo­tka­nia do­ty­czą­ce re­cy­klin­gu i upra­wia­nia ro­ślin. Dla se­nio­rów zaś warsz­ta­ty rę­ko­dzie­ła.  Za­ję­cia bę­dą od­by­wa­ły się dwa ra­zy w ty­go­dniu.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane