Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Regulamin konkursów w serwisie zyciewarszawy.pl

Paulina Górska 20-02-2011, ostatnia aktualizacja 24-02-2011 15:43

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Presspublica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482, NIP: 522-010-36-73, REGON: 002050380 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Organizator publikuje ogłoszenia o konkursach (zwane dalej „Ogłoszeniami”) na stronach serwisu internetowego www.zw.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród (zwany dalej „Sponsorem”). Ogłoszenie zawiera informację o Sponsorze, jeżeli on funduje nagrodę.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Sponsora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Czas trwania danego konkursu Organizator określa w Ogłoszeniu.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny podany w Ogłoszeniu, podając w niej odpowiedź na pytanie zadane w tym Ogłoszeniu.

2. W wiadomościach e-mail oprócz odpowiedzi na pytanie uczestnik konkursu podaje swoje imię i nazwisko oraz inne dane określone w Ogłoszeniu, np. preferowany termin realizacji nagrody.

3. Wzięcie udziału w konkursie wymaga wyrażenia przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach dopuszczenia do udziału w konkursie. Wiadomość e-mail powinna zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Presspublica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 (dalej: Presspublica) moich danych osobowych w celu realizacji konkursu, obejmującym również przekazanie moich danych osobowych jako zwycięzcy konkursu sponsorowi nagrody w celu jej wydania. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych będzie Presspublica, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne”.

4. Wiadomości niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania wiadomości e-mail, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

§ 3 Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty itp.

2. Informacja o nagrodach przewidzianych w danym konkursie zamieszczona jest w Ogłoszeniu na stronie Serwisu.

3. Wartość jednej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 200 zł. (słownie: dwieście złotych).

4. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5. Organizator lub Sponsor zastrzegają sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

§ 4 Warunki przyznawania nagród

1. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który jako pierwszy lub jeden z kilku pierwszych – w zależności od formuły konkursu określonej w Ogłoszeniu – uczestników przyśle wiadomość e-mail z poprawną odpowiedzią na pytanie podane w Ogłoszeniu.

2. Za czas dotarcia wiadomości e-mail do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł się zapoznać z jego treścią.

3. Liczba uczestników uzyskujących prawo do nagrody w danym konkursie zależy od ilości nagród, która podana jest w Ogłoszeniu.

4. Ocena kolejności i poprawności przysyłanych odpowiedzi dokonywana jest przez Organizatora. Ocena Organizatora jest ostateczna.

5. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody (zwany dalej „Zwycięzcą”), zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody wiadomością e-mail, chyba że z Ogłoszenia wynika, że należało podać numer telefonu kontaktowego; w takim wypadku powiadomienie może nastąpić telefonicznie.

6. W zwrotnej wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej Zwycięzca obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.

7. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego wynika z treści Ogłoszenia lub zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

8. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.

9. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 5 powyżej lub nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody, chyba że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym.

10. W przypadku nagród fundowanych przez Sponsora, do chwili przekazania nagrody Zwycięzcy Sponsor pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę Sponsor działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 5 Dane osobowe

1. Organizator, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu, którzy wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, w szczególności zamieszczając w wiadomości e-mail klauzulę o treści wskazanej w § 2 ust. 3 Regulaminu, w celu realizacji konkursu, w szczególności dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie i wydania przyznanych nagród. Organizator uprawniony jest również do przekazania danych osobowych Zwycięzcy Sponsorowi w razie, gdy nagroda będzie wydawana przez Sponsora.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu w innych prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji konkursu jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji konkursu Organizator nie dopuści danego Uczestnika do konkursu.

4. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadku ich przetwarzania przez Organizatora w innych prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora.

5. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursów. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

6. Organizator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursów innym podmiotom.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2011 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są nagrody opisane w § 3 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu.

zyciewarszawy.pl

Najczęściej czytane