Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Intens idzie pod młotek

JZ 18-10-2011, ostatnia aktualizacja 18-10-2011 11:19

Najlepszy koń na Służewcu, zwycięzca Derby, St. Leger i Wielkiej Warszawskiej – trzyletni Intens – zostanie wystawiony na aukcję w najbliższy poniedziałek.

Je­sien­ną licytację or­ga­ni­zu­je od kil­ku lat pod na­mio­tem w Alei Wy­ści­go­wej fir­ma Car­trans na­le­żą­ca do so­poc­kie­go biz­nes­me­na Ja­ku­ba Kar­tu­sa. W tym ro­ku wła­ści­cie­le zgło­si­li do sprze­da­ży 206 ko­ni.

Z nu­me­rem 60 wy­stą­pi na rin­gu za­li­cza­ją­cy się do ści­słej słu­że­wiec­kiej czo­łów­ki Iwo­nicz, zwy­cięz­ca m.in. Na­gro­dy „Ży­cia War­sza­wy", a po nim bę­dzie li­cy­to­wa­ny fe­no­me­nal­ny In­tens, któ­ry wy­grał w nie­zwy­kłym sty­lu na­gro­dy Der­by, St. Le­ger i w ostat­nią nie­dzie­lę Wiel­ką War­szaw­ską. Jest wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że mo­że on zejść z rin­gu nie­sprze­da­ny, gdyż wła­ści­ciel Ro­man Piw­ko bę­dzie żą­dał za nie­go kil­ku­set ty­się­cy, a mo­że na­wet mi­liona złotych.

Do tej po­ry ża­den z pol­skich ko­ni nie osią­gnął pod­czas ofi­cjal­nej au­kcji tak wy­so­kiej ce­ny. Dwa la­ta te­mu Ke­nya Dan­ce zo­sta­ła sprze­da­na do Czech za 180 tys. zł. Pod­czas naj­bliż­szej śro­dy wy­ści­go­wej ro­ze­gra­nych zo­sta­nie pięć go­nitw, w tym jed­na (pierw­sza) dla kłu­sa­ków fran­cu­skich. Wstęp bez­płat­ny.

Nasze typy

∑ Środa, godz. 14.30 I: Nitisa Josselyn, Pepite Gede, Manie de Gentine, Siblis d'Alci; II: Norbidii, Sabedo, Addis, Maradonna; III: Klan, Knight of Fire, Maybe Baby, Aranda; IV: Mit, Tollee Dust, Parpan, Hefajstos; V: Mackenzie Spiers, King's Ocean, Josarian, Acer.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane