Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Anna Wielebnowska liderką Lidera

Marek Cegliński 24-10-2011, ostatnia aktualizacja 24-10-2011 11:29

Wygrana Matizolu Lidera i porażka AZS Politechniki w 5. kolejce ekstraklasy.


Ko­szy­kar­ki z Prusz­ko­wa od­nio­sły pla­no­we zwy­cię­stwo nad naj­słab­szym w li­dze ze­spo­łem IN­EA AZS Po­znań. To dru­ga w se­zo­nie, a pierw­sza na wła­snym par­kie­cie wy­gra­na dru­ży­ny tre­ne­ra Ar­ka­diu­sza Ko­niec­kie­go. Wy­nik 65:38 świad­czy szcze­gól­nie o jej do­brej grze w obro­nie. Po­pi­so­wa w tym wzglę­dzie by­ła trze­cia kwar­ta, w któ­rej ry­wal­ki, gra­ją­ce wy­łącz­nie pol­skim skła­dem, zdo­by­ły tyl­ko pięć punk­tów.

Praw­dzi­wą li­der­ką Ma­ti­zo­lu by­ła An­na Wie­leb­now­ska. Naj­bar­dziej do­świad­czo­na w ze­spo­le 33-let­nia za­wod­nicz­ka, by­ła re­pre­zen­tant­ka Pol­ski i uczest­nicz­ka igrzysk w Syd­ney, mi­strzy­ni Pol­ski z Wi­słą Kra­ków i Bel­gii z De­xią Na­mur, po­trze­bo­wa­ła kil­ku spo­tkań, by wejść w rytm me­czo­wy po wy­le­cze­niu kon­tu­zji. W so­bo­tę im­po­no­wa­ła sku­tecz­no­ścią i wy­czu­ciem pod ta­bli­ca­mi. Zdo­by­ła 17 punk­tów (6/10 z gry, 5/5 z wol­nych), więk­szość po uda­nych zbiór­kach w ata­ku.

Po dwóch ko­lej­nych zwy­cię­stwach na wy­jeź­dzie ko­szy­ka­rzom AZS Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska nie uda­ła się wy­pra­wa do Po­zna­nia, gdzie prze­gra­li z PBG Ba­sket 68:80. Naj­wię­cej punk­tów dla go­ści zdo­by­li Piotr Pa­mu­ła i Le­szek Kar­wow­ski – po 14. Pięć asyst miał Łu­kasz Wil­czek i na­dal jest li­de­rem kla­sy­fi­ka­cji po­da­ją­cych w eks­tra­kla­sie.


∑ Ma­ti­zol Li­der Prusz­ków – IN­EA AZS Po­znań 65:38 (19:8, 14:13, 14:5, 18:12).
Ma­ti­zol Li­der: A. Wie­leb­now­ska 17, 12 zb., 5 as., O. To­mia­ło­wicz 11, A. Bed­na­rek 9, A. Cho­mać 8, 6 zb., A. Holt 7, 6 zb., K. Sta­nek 7, U. Oha 4, P. Ant­czak 2.
∑ PBG Ba­sket Po­znań – AZS Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska 80:68 (27:19, 23:15, 17:21, 13:13).
AZS Po­li­tech­ni­ka: P. Pa­mu­ła 14, L. Kar­wow­ski 14, M. Po­nit­ka 11, M. No­wa­kow­ski 9, Ł. Wil­czek 7, M. Ko­low­ca 6, M. Mi­cha­lak 5, P. Peł­ka 2, M. Po­pio­łek 0, J. Mo­kros 0.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane