Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

No­wy-sta­ry dy­rek­tor

koz 03-11-2011, ostatnia aktualizacja 02-11-2011 23:29

Profesor Ja­nusz Ci­sek otrzy­mał no­mi­na­cję na sta­no­wi­sko dy­rek­to­ra Mu­zeum Woj­ska Pol­skie­go. Je­go ka­den­cja po­trwa do koń­ca 2013 r. Ja­nusz Ci­sek zo­stał od­wo­ła­ny pod ko­niec wrze­śnia, bo skoń­czył się je­go pię­cio­let­ni okres urzędowania. Wziął udział w kon­kur­sie. Mi­mo że w ostat­nim eta­pie za­jął czwar­te miej­sce, zo­stał wy­bra­ny przez mi­ni­stra obro­ny na­ro­do­wej na sze­fa pla­ców­ki. Przed nim by­li m.in. Fer­dy­nand Rusz­czyc, szef Mu­zeum Ko­lej­nic­twa, i gen. Bo­gu­sław Pa­cek, do­rad­ca mi­ni­stra obro­ny. – Mi­ni­ster na­dal chciał, aby ge­ne­rał był je­go do­rad­cą – tłu­ma­czy Ja­cek Soń­ta, rzecz­nik MON. O wy­bo­rze Ci­ska za­de­cy­do­wał fakt, że przez ostat­nich pięć lat kie­ro­wał MPW. Po­nad­to roz­po­czął przy­go­to­wa­nia do bu­do­wy no­wej sie­dzi­by pla­ców­ki na Cy­ta­de­li.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane