Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Moneta za osiem milionów dolarów do obejrzenia w stolicy

blik 28-02-2012, ostatnia aktualizacja 28-02-2012 22:38

Nu­mi­zma­ty­ka. Naj­droż­szą mo­ne­tę świa­ta – złotą 20-dolarówkę Do­uble Eagle z 1933 r.– bę­dzie moż­na obej­rzeć w Kró­li­kar­ni

źródło: Rzeczpospolita
źródło: Rzeczpospolita

To będzie gratka dla kolekcjonerów. Do Warszawy niezwykłą monetę sprowadza Skarbnica Narodowa. Double Eagle bę­dzie moż­na zo­ba­czyć tyl­ko przez kil­ka go­dzin od 16 do 17 mar­ca w Mu­zeum Rzeź­by im. Xa­we­re­go Du­ni­kow­skie­go w Kró­li­kar­ni przy ul. Pu­ław­skiej 113. – Ta złota 33-gramowa mo­ne­ta bę­dzie wystawiona w spe­cjal­nej ga­blo­cie, a w Kró­li­kar­ni bę­dzie wię­cej ochro­ny – opo­wia­da Ja­kub Bra­zie­wicz, re­pre­zen­tu­ją­cy Skarb­ni­cę Na­ro­do­wą. Za­pew­nia on, że Do­uble Eagle jest ubezpieczona. – Bez te­go nigdy nie zo­sta­ła­by wy­pusz­czo­na z amerykańskiego Instytutu Smi­th­so­nian. O szcze­gó­łach ubezpieczenia ze zro­zu­mia­łych wzglę­dów nie mo­gę jednak mó­wić – podkreśla.

Men­ni­ca Sta­nów Zjednoczonych za­czę­ła wy­bi­jać zło­tą mo­ne­tę 20-do­la­ro­wą w 1850 r. Na­zwa­no ją Do­uble Eagle – Li­ber­ty He­ad, bo na awer­sie był pro­fil ko­bie­ty z na­pi­sem „Li­ber­ty".

W 1907 r. mo­ne­tę za­czę­to wy­bi­jać z no­wym mo­ty­wem, któ­ry – jak chciał pre­zy­dent The­odo­re Ro­osevelt – miał na­wią­zy­wać do ame­ry­kań­skiej po­tę­gi. – Na awer­sie umiesz­czo­no rzym­ską bo­gi­nię wol­no­ści Li­ber­tas. Na re­wer­sie zna­lazł się orzeł w lo­cie na tle wscho­dzą­ce­go słoń­ca – opowiada Adam Zie­liń­ski ze Skarb­ni­cy Naro­do­wej, któ­ra od­po­wia­da za ścią­gnię­cie mo­ne­ty do War­sza­wy. Do­da­je on, że 20-do­la­rów­ki na­zy­wa­no wte­dy „Do­uble", co znaczy po­dwój­ny, bo tra­dy­cyj­ne mo­ne­ty 10-do­la­ro­we z or­łem na­zy­wa­no „eagle". W 1933 r. wy­bi­to pra­wie pół mi­lio­na ta­kich mo­net. Jed­nak w cza­sie wiel­kie­go kry­zy­su nie­mal wszystkie zo­sta­ły prze­to­pio­ne na zło­to jesz­cze przed wpro­wa­dze­niem do obie­gu i tra­fi­ły do słynnego skarbca Fort Knox.

W cza­sie kryzysu pre­zy­dent Fran­klin Ro­osevelt wy­dał de­kret za­bra­nia­ją­cy oby­wa­te­lom gro­ma­dze­nia zło­ta. Ame­ryka­nie mu­sie­li je wy­mie­nić na pa­pie­ro­we pie­nią­dze. Do dnia dzi­siej­sze­go na świe­cie za­cho­wa­ło się tyl­ko 13 mo­net Do­uble Eagle. Wszystkie znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jed­na z nich jest w rę­kach pry­wat­nych. W 2002 r. wy­sta­wio­no ją na sprzedaż w do­mu aukcyjnym So­the­by's w No­wym Jor­ku. Cena wywoławcza wynosiła 2,5 mln dol., a sprze­da­no ją za 7,6 mln. Warszawiacy będą mogli podziwiać monetę 16 marca w godz. 14 – 18, a 17 marca w godz. 10 – 18. Wstęp wolny.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane