Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Wiadukty, most, tunel. Prezenty pod choinkę?

Konrad Majszyk 14-12-2011, ostatnia aktualizacja 14-12-2011 15:28

Oficjele ostrzą nożyczki. W kolejce do otwarcia czekają most Północny, węzeł Łopuszańska oraz wiadukty: na Trasie Toruńskiej, ul. Piastowskiej i al. KEN.

Wę­zeł Tra­sy Mo­stu Pół­noc­ne­go z ul. Puł­ko­wą i Ma­ry­monc­ką
autor: Jerzy Gumowski
źródło: Fotorzepa
Wę­zeł Tra­sy Mo­stu Pół­noc­ne­go z ul. Puł­ko­wą i Ma­ry­monc­ką

Na war­tym 1,2 mld zł czteroki­lo­me­tro­wym od­cin­ku Tra­sy Mo­stu Pół­noc­ne­go mię­dzy sta­cją me­tra Mło­ci­ny a ul. Mo­dliń­ską roz­po­czę­ły się już tzw. od­bio­ry bran­żo­we in­sta­la­cji wo­do­cią­go­wych, ga­zo­wych i te­le­tech­nicz­nych.

Most go­to­wy. Pra­wie

– Do 21 grud­nia pla­nu­je­my za­koń­czyć pra­ce dro­go­we. Sa­mo­cho­dy ru­szą mo­stem na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku – mó­wi rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska.

Trwa pro­ces kom­ple­to­wa­nia do­ku­men­ta­cji do od­bio­rów przez straż po­żar­ną, sa­ne­pid itd. Wnio­sek o po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie bę­dzie czę­ścio­wy – z wyłączeniem czę­ści tram­wa­jo­wej (bo spół­ka Tram­wa­je War­szaw­skie nie za­czę­ła jesz­cze bu­do­wać sie­ci trak­cyj­nej) i wia­duk­tu wzdłuż Mo­dliń­skiej, któ­re­go bu­do­wę opóź­ni­ła ko­niecz­ność prze­su­nię­cia li­nii wysokiego na­pię­cia.

Przed świę­ta­mi jest za to szan­sa na otwar­cie es­ta­kad i tu­ne­lu na skrzy­żo­wa­niu Al. Je­ro­zo­lim­skich z Ło­pu­szań­ską.

Miej­scy dro­go­wcy zło­ży­li do wo­je­wódz­kie­go nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go wnio­sek o po­zwo­le­nie na użyt­kow­anie 16 li­sto­pa­da. Te­raz wy­ko­naw­ca uzu­peł­nia na  życzenie nad­zo­ru cy­fro­we ma­py do do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nej. Wę­zeł Ło­pu­szań­ska to trzy­po­zio­mo­we skrzy­żo­wa­nie za 160 mln zł.

– Wie­le wska­zu­je na to, że ten dro­go­wy wę­zeł mo­że być pre­zen­tem dla kie­row­ców od św. Mi­ko­ła­ja – mó­wi Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska.

Sta­ro­sto, weź wia­dukt

W grud­niu po­wi­nien zo­stać wresz­cie otwar­ty no­wy wia­duk­tu za 25 mln zł na gra­ni­cy Jaw­czyc i Bro­nisz – na ul. Pia­stow­skiej nad li­nią PKP War­sza­wa­ – Po­znań. To bę­dzie do­jazd do Tra­sy Po­znań­skiej i ob­jazd dla za­mknię­tych tu­ne­li na Dźwi­go­wej. Jest go­to­wy od paź­dzier­ni­ka. Jak to moż­li­we? Jest pro­blem z prze­ję­ciem dro­gi w użyt­ko­wa­nie przez po­wiat War­sza­wa-Za­chód. Sta­ro­sta Jan Ży­chliń­ski do­stał wia­dukt „w pre­zen­cie" od GDDKiA, ale je­go urząd nie ma pieniędzy  na jego utrzy­ma­nie – od­śnie­ża­nie, na­pra­wy itd. Wczo­raj by­ło  ko­lej­ne spo­tka­nie w tej spra­wie. We­dług na­szych in­for­ma­cji, obo­wią­zek utrzy­ma­nia weź­mie na sie­bie GDDKiA, a kosz­ta­mi ob­cią­ży sta­ro­stwo.

To nie ko­niec pre­zen­tów od GDDKiA. Rzą­do­wi dro­go­wcy przy­mie­rza­ją się do wnio­sku o po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie dru­gie­go wia­duk­tu na Tra­sie To­ruń­skiej nad Ła­bi­szyń­ską, w pół­tu­nelu z ekra­nów aku­stycz­nych. Dzi­siaj „gó­rą" jeź­dzi­my tyl­ko w stro­nę Ma­rek. Przed syl­we­strem po­win­ni­śmy ru­szyć też w kie­run­ku mo­stu Gro­ta­-Ro­wec­kie­go.

Urząd Dziel­ni­cy Mo­ko­tów szy­ku­je się do otwar­cia  ko­lej­ne­go od­cin­ka al. KEN mię­dzy Do­li­ną Słu­że­wiec­ką a ul. Wał­brzy­ską (z wia­duk­tem nad Po­to­kiem Słu­żew­skim).   In­we­stor cze­ka m.in. na opi­nię stra­żaków. Aleją KEN po­je­dzie­my za­pew­ne w stycz­niu.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane