Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Pociągi z lotniska Modlin nie staną na Białołęce

Konrad Majszyk 14-12-2011, ostatnia aktualizacja 14-12-2011 09:57

Pociągi między lotniskami Modlin i Chopina nie zatrzymają się na stacjach PKP Choszczówka, Płudy i Żerań. Białołęka: – Traktują nas jak Trzeci Świat.

W no­wym roz­kła­dzie PKP ko­le­ja­rze uwzględ­ni­li li­nie, któ­re ma­ją po­łą­czyć od czerw­ca 2012 r. dwa lot­ni­ska: Mo­dlin i Okę­cie.  Tra­sę od sta­cji PKP Mo­dlin (kil­ka ki­lo­me­trów od por­tu) do PKP Lot­ni­sko Cho­pi­na – bez­po­śred­nio pod ter­mi­na­lem – ma­ją ob­słu­gi­wać spe­cjal­nie za­mó­wio­ne po­cią­gi Elf – trzy na go­dzi­nę Ko­lei Ma­zo­wiec­kich i je­den Szyb­kiej Ko­lei Miej­skiej.

Le­gio­no­wo i dłu­go nic

–  Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie w ogó­le nie za­trzy­ma­ją się na przy­stan­kach PKP Chosz­czów­ka, Płu­dy i Że­rań – obu­rza się Krzysz­tof Cie­ślak ze sto­wa­rzy­sze­nia Na­sza Chosz­czów­ka.

– Po­cią­gi sta­ną za to np. w No­wym Dwo­rze, Le­gio­no­wie, na od­lud­nej sta­cji To­ruń­ska oraz wszyst­kich przy­stan­kach na Pra­dze i w cen­trum – wy­li­cza.

Li­nia ko­le­jo­wa to dla Bia­ło­łę­ki na­miast­ka me­tra.

Obok sta­cji PKP po­wsta­ją spon­ta­nicz­ne par­kin­gi, na któ­rych zo­sta­wia­ją auta miesz­kań­cy blo­ko­wisk Tar­cho­mi­na i osie­dli Chosz­czów­ki. – Or­ga­ni­za­to­rzy prze­wo­zów w War­sza­wie po raz ko­lej­ny zmuszają miesz­kań­ców do ko­rzy­sta­nia z sa­mo­cho­dów. Tym­cza­sem w Pa­ry­żu po­cią­gi RER łą­czą­ce dwa lot­ni­ska za­trzy­mu­ją się na wszyst­kich sta­cjach po dro­dze – twier­dzi  Krzysz­tof Cie­ślak.

Ka­żą się prze­sia­dać

Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie od­po­wia­da­ją, że lot­ni­sko­wy po­ciąg ma być szyb­kim po­łą­cze­niem –z po­mi­nię­ciem mniej ob­le­ga­nych przy­stan­ków po dro­dze. Pa­sa­że­rom po­le­ca­ją prze­siad­ki, np. na sta­cji PKP To­ruń­ska do li­nii SKM S9 ja­dą­cej z Le­gio­no­wa na Dwo­rzec Gdań­ski (tu ko­lej­na prze­siad­ka do me­tra).

– Li­nia lot­ni­sko­wa ma za­cząć dzia­łać w czerw­cu przy­szłe­go ro­ku. Je­śli do­sta­nie­my du­żo sy­gna­łów od pa­sa­że­rów, po­waż­nie za­sta­no­wi­my się nad zwięk­sze­niem  licz­by przy­stan­ków na tra­sie – mó­wi rzecz­nicz­ka Ko­lei Ma­zo­wiec­kich Do­na­ta No­wa­kow­ska.

Pi­sać na­le­ży na ad­res e-ma­ilo­wy: roz­klad@ma­zo­wiec­kie.com.pl. De­cy­zje po­dej­mie Urząd Mar­szał­kow­ski Adama Stru­zi­ka.

Czerw­co­wa da­ta uru­cho­mie­nia po­łą­cze­nia jest umow­na. Za­le­ży od te­go, czy podczas Eu­ro 2012 Mo­dlin bę­dzie go­to­wy do przy­ję­cia pierw­szych pa­sa­że­rów i czy zo­sta­nie otwar­ty łącz­nik PKP z Lot­ni­skiem Cho­pi­na.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane