Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Buspas od Górczewskiej aż do Dworca Wileńskiego?

Konrad Majszyk 17-12-2011, ostatnia aktualizacja 19-12-2011 08:24

Komunikacja. Buspas na ul. Górczewskiej się nie sprawdza. Kierowcy domagają się jego likwidacji. Ale eksperci mają szokujący pomysł: wydłużenie buspasa spod ratusza Bemowa aż... na Pragę

Górczewska  z buspasem. Kierowcy samochodów codziennie rano stoją w korku. Autobusy utykają zaś przed skrzyżowaniami, szczególnie przed ul. Leszno. Na razie żaden z uczestników ruchu nie jest zadowolony
autor: Rafał Guz
źródło: Fotorzepa
Górczewska z buspasem. Kierowcy samochodów codziennie rano stoją w korku. Autobusy utykają zaś przed skrzyżowaniami, szczególnie przed ul. Leszno. Na razie żaden z uczestników ruchu nie jest zadowolony

konrad majszyk

Bu­spas na czte­ro­ki­lo­me­tro­wym od­cin­ku Gór­czew­skiej od ul. Po­wstań­ców Ślą­skich do Mły­nar­skiej to dru­gi pod wzglę­dem dłu­go­ści pas au­to­bu­so­wy w War­sza­wie. Obo­wią­zu­je tyl­ko w stro­nę cen­trum w godz. od 7 do 10 i od 14 do 19. W re­dak­cji ury­wa­ją się te­le­fo­ny.

– Ten bu­spas jest idio­tycz­ny. Na trzy­pa­smo­wej Gór­czerw­skiej wiel­kich kor­ków nie by­ło  – twier­dzi Ro­bert Ko­złow­ski z Be­mo­wa. – Na do­da­tek przed al. Pry­ma­sa Ty­siąc­le­cia au­to­bu­sy uty­ka­ją na bu­spa­sie z sa­mo­cho­da­mi skrę­ca­ją­cy­mi w pra­wo.  Je­cha­łem ostat­nio li­nią 109. Kie­row­ca au­to­bu­su wo­lał je­chać obok bu­spa­sa, bo by­ło mu szyb­ciej – pod­kre­śla.

– Bu­spas na Gór­czew­skiej w obec­nym kształ­cie jest bez sen­su – mó­wi bur­mistrz Be­mo­wa Ja­ro­sław Dą­brow­ski. – Spra­wia wra­że­nie, jak­by ktoś chciał w sztucz­ny spo­sób pod­nieść bu­spa­so­wą sta­ty­sty­kę, nie oglą­da­jąc się zbyt­nio na efekt ko­mu­ni­ka­cyj­ny – twier­dzi.

Urząd Dziel­ni­cy Be­mo­wo prze­pro­wa­dził te­sty. Wy­ni­ka z nich, że prze­jazd au­to­bu­sem li­nii 109 Gór­czew­ską przed i po wpro­wa­dze­niu bu­spa­sa wy­no­si... ty­le sa­mo (13 mi­nut). Po­wód – au­to­bu­sy uty­ka­ją w kor­ku na ul. Lesz­no  przed Oko­po­wą, gdzie bu­spas się koń­czy.

Na stro­nie www.utnij.pl/bu­spas stu­den­ci Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej pro­wa­dzą an­kie­tę na te­mat funk­cjo­no­wa­nia bu­spa­sa na Gór­czew­skiej. In­ter­nau­ci mo­gą się tu wy­po­wie­dzieć, czy bu­spas jest w ogó­le po­trzeb­ny i w jak go zmo­dy­fi­ko­wać.

Na fo­rach war­sza­wia­cy nawołują do li­kwi­da­cji bu­spa­sa. Ale po­ja­wił się też od­wrot­ny po­mysł: wy­dłu­że­nia bu­spa­sa wzdłuż ul. Mły­nar­skiej (wpusz­cze­nia au­to­bu­sów na tzw. tram­pas przy by­łym pe­de­cie) i al. So­li­dar­no­ści do Ker­ce­la­ka. Da­lej na Tra­sie W­-Z bu­spas już jest.

– W ten spo­sób au­to­bus prze­bi­jał­by się szyb­ko i bez sta­nia w kor­ku przez Be­mo­wo, Wo­lę i Śród­mie­ście aż na Pra­gę. Do­pie­ro to mo­że skło­nić kie­row­ców do prze­siad­ki – prze­wi­du­je bur­mistrz Dą­brow­ski.

Iden­tycz­ny sce­na­riusz ko­mu­ni­ka­cyj­ny roz­wa­ża Sto­wa­rzy­sze­nie In­te­gra­cji Sto­łecz­nej Ko­mu­ni­ka­cji.

– Je­śli wy­dłu­żać bu­spas do Tra­sy W­-Z, to tyl­ko przez Mły­nar­ską. Na ul. Lesz­no nie ma na to miej­sca. Od­cze­kaj­my jed­nak ze zmia­na­mi mi­ni­mum trzy mie­sią­ce. Do­pie­ro wte­dy moż­na zle­cić ba­da­nia po­re­ali­za­cyj­ne – mó­wi Jan Ja­kiel z SISKOM.

Lek­ko scep­tycz­nie pod­cho­dzi do te­go po­my­słu miej­ski in­ży­nier ru­chu. – Był­by pro­blem ze skrę­tem au­to­bu­su z tram­pa­sa na Mły­nar­skiej na pra­wy pas al. So­li­dar­no­ści, gdzie znaj­du­je się przy­sta­nek. Nie wy­klu­czam zmian, ale na ra­zie ob­ser­wu­je­my za­cho­wa­nia uczest­ni­ków ru­chu – mó­wi Ja­nusz Ga­las.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane