Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Pociągi bez lotnisk

Konrad Majszyk 19-12-2011, ostatnia aktualizacja 21-12-2011 08:07

Koleje Mazowieckie i SKM odbierają ostatnie pociągi do obsługi linii lotniskowych. Ale łącznik z Okęciem i lotnisko Modlin nie są wciąż gotowe.

autor: Bosiacki Roman
źródło: Fotorzepa
autor: Danuta Matloch
źródło: Fotorzepa
autor: Radek Pasterski
źródło: Fotorzepa

W no­wym roz­kła­dzie PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we uwzględ­ni­ły skła­dy, któ­re ma­ją ob­słu­gi­wać od czerw­ca 2012 r. dwa lot­ni­ska: Okę­cie i Mo­dlin.

To spe­cjal­nie do ob­słu­gi tych po­łą­czeń dwóch prze­woź­ni­ków – Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie i  Szyb­ka Ko­lej Miej­ska –  za­mó­wi­ło w byd­go­skiej PESIE łącz­nie 29 po­cią­gów Elf za kwo­tę 636 mln zł. W cią­gu go­dzi­ny z pod­ziem­nej sta­cji pod lot­ni­skiem Okę­cie ma­ją bowiem wy­ru­szać trzy po­cią­gi SKM (je­den do Le­gio­no­wa przez sta­cję PKP Mo­dlin i dwa do Su­le­jów­ka) oraz je­den Ko­lei Ma­zowiec­kich – obok  lot­ni­ska Mo­dlin do Le­gio­no­wa.

W pod­le­ga­ją­cych mar­szał­ko­wi wo­je­wódz­twa Ada­mo­wi Stru­zi­ko­wi Ko­le­jach Ma­zo­wiec­kich do­sta­wy 16 po­cią­gów do­bie­ga­ją wła­śnie koń­ca. War­tość kon­trak­tu: 75 mln eu­ro (we­dług dzi­siej­sze­go kur­su 337 mln zł).

– Ostat­ni z 16 po­cią­gów Elf od­bie­rze­my  w śro­dę. Je­ste­śmy w peł­ni go­to­wi do ob­słu­gi obu lot­nisk – twier­dzi rzecz­nicz­ka Ko­lei Ma­zo­wiec­kich Do­na­ta No­wa­kow­ska.

Kon­trakt dla SKM, bę­dą­cej w ge­stii pre­zy­dent War­sza­wy Han­ny Gron­kie­wicz­-Waltz, wła­śnie się skoń­czył. Miej­ska spół­ka za cenę 299 mln zł za­mó­wi­ła el­fy w re­kor­do­wo dłu­giej, 100-me­tro­wej wer­sji.

– Ostat­ni z za­mó­wio­nych 13 po­cią­gów do­je­chał w ubie­głym ty­go­dniu. To i tak póź­no, bo ca­ła trzy­nast­ka mia­ła być prze­ka­za­na do po­ło­wy paź­dzier­ni­ka  – mó­wi pre­zes SKM Le­szek Wal­czak.

PESA tłu­ma­czy się opóź­nie­niem do­staw pod­ze­spo­łów po trzę­sie­niu zie­mi w Ja­po­nii.  SKM na­li­czy­ła jed­nak pro­du­cen­to­wi ka­ry umow­ne – 10 tys. zł za każ­dy dzień zwłoki.

Na ra­zie po­cią­gi mu­szą jeź­dzić na in­nych tra­sach, bo ta­bor moc­no wy­prze­dził in­we­sty­cje lot­ni­sko­we.  Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie wy­sy­ła­ją el­fy do Na­siel­ska, Cie­cha­no­wa i Dział­do­wa. SKM pusz­cza „lot­ni­sko­we" po­cią­gi na trzy tra­sy: do Su­le­jów­ka, Le­gio­no­wa i Otwoc­ka.

Po­wód – opóź­nia się bu­do­wa przez PKP Po­lskie Li­nie Ko­le­jo­we dwuki­lo­me­tro­we­go łącz­ni­ka lot­ni­ska Okę­cie z przy­stan­kiem PKP Słu­że­wiec (stąd po­cią­gi do­ja­dą w 15 mi­nut do cen­trum War­sza­wy). In­we­sty­cja za 234 mln zł mia­ła być go­to­wa w grud­niu. Z po­wo­du błę­dów pro­jek­to­wych, od­kry­cia ru­in car­skie­go For­tu Zbarż itd. do za­koń­cze­nia prac wciąż jest da­le­ko. We­dług rzecz­ni­ka PKP PLK Ma­cie­ja Dut­kie­wi­cza, po­cią­gi po­win­ny ru­szyć na Eu­ro 2012.

Nie wia­do­mo, czy do mistrzostw Europy uda się za­kończyć od­bio­ry na bu­do­wa­nym za kwotę 300 mln zł lot­ni­sku Mo­dlin. We­dług pre­ze­sa spół­ki Port Lot­ni­czy Mo­dlin Pio­tra Okien­czy­ca, szy­ko­wa­ny jest wa­riant tym­cza­so­wy ob­słu­gi pa­sa­że­rów w ter­mi­na­lu kon­te­ne­ro­wym.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane