Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Czy kibice utkną przez kolej

Konrad Majszyk 22-12-2011, ostatnia aktualizacja 22-12-2011 08:15

Kon­duk­to­rzy uczą się ob­cych ję­zy­ków. Nie wia­do­mo jed­nak, czy pod­czas Eu­ro 2012 po­cią­gi do­ja­dą. po ki­bi­ców pod­ziem­nym łącz­ni­kiem na lot­ni­sko.

autor: Nowak Piotr
źródło: Fotorzepa

Z wy­li­czeń spół­ki PL.2012 wy­ni­ka, że po­nad 50 proc. tu­ry­stów przy­le­ci na Eu­ro 2012 do Pol­ski sa­mo­lo­ta­mi. W War­sza­wie w fa­zie gru­po­wej ten wskaź­nik bę­dzie wyż­szy, bo na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym oprócz re­pre­zen­ta­cji Pol­ski gra­ją Gre­cja i Ro­sja.

Ma­ciej Dut­kie­wicz ze spół­ki PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we twier­dzi, że przed Eu­ro 2012 uda się uru­cho­mić pod­ziem­ny łącz­nik z portem lotniczym.

Dy­rek­tor Lot­ni­ska Cho­pi­na Mi­chał Ma­rzec przy­zna­je jednak, że przy­go­to­wu­je się do róż­nych sce­na­riu­szy – tak­że bez czyn­ne­go łącz­ni­ka ko­le­jo­we­go z cen­trum War­sza­wy i Sta­dio­nem Na­ro­do­wym.

Dy­rek­tor Za­rzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go Le­szek Ru­ta szy­ku­je wa­riant wo­że­nia go­ści  miej­ski­mi au­to­bu­sa­mi: tym­cza­so­wym bu­spa­sem na ul. Żwir­ki i Wi­gu­ry do sta­cji PKP Słu­że­wiec.

Eks­per­tów mar­twi sła­be zaawansowanie bu­do­wy li­nii ko­le­jo­wej przez PKP PLK. Sa­mo lot­ni­sko oce­nia­ją po­praw­nie. – Port Cho­pi­na jest do Eu­ro 2012 w więk­szo­ści przy­go­to­wa­ny. W Gdań­sku, Po­zna­niu i we Wro­cła­wiu do­pie­ro trwa­ją in­we­sty­cje, dzię­ki któ­rym prze­pu­sto­wość tam­tych por­tów zwięk­szy się trzy ra­zy – mó­wi wi­ce­pre­zes spół­ki PL.2012 An­drzej Bo­guc­ki.

W ra­mach pro­jek­tu „Aka­de­mia Eu­ro" kur­sy ję­zy­ko­we pod ką­tem ob­słu­gi cu­dzo­ziem­ców prze­szło 2,5 tys. osób w ca­łej Pol­sce, w tym 720 w War­sza­wie. Jak do­ga­dać się z ki­bi­ca­mi, uczy­li się m.in. kon­duk­to­rzy i kie­row­ni­cy po­cią­gów Szyb­kiej Ko­lei Miej­skiej i Ko­lei Ma­zo­wiec­kich.

– In­for­mu­je­my uczest­ni­ków szko­leń m.in. o róż­ni­cach kul­tu­ro­wych. Na przykład Gre­cy, któ­rzy za­gra­ją w War­sza­wie, wy­cho­dzą w mia­sto się ba­wić, kie­dy Po­la­cy już z mia­sta wra­ca­ją, że­by iść spać – mó­wi tre­ner za­cho­wań Mag­da­le­na Gu­il­let z fir­my PM Gro­up.

Naj­więk­sze­go na­jaz­du tu­ry­stów War­sza­wa spo­dzie­wa się w ćwierć- i pół­fi­na­le. We­dług sce­na­riu­szy PL.2012, w sto­li­cy mo­gą wte­dy za­grać – w za­leż­no­ści od wy­ni­ku spo­tkań gru­po­wych – któ­reś z dru­żyn: Ho­lan­dia, Szwe­cja, Niem­cy i An­glia.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane