Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Koleje kupują autobusy (szynowe)

Konrad Majszyk 31-12-2011, ostatnia aktualizacja 02-01-2012 11:16

Komunikacja. Dwa nowe szynobusy wypuściły na pozbawione trakcji trasy Koleje Mazowieckie. W przyszłym roku obiecują kupić 13 kolejnych

Nowy polski szynobus SA35 od piątku wozi pasażerów
źródło: Koleje Mazowieckie
Nowy polski szynobus SA35 od piątku wozi pasażerów

Szy­no­bus to pasażerski wa­gon ko­le­jo­wy o na­pę­dzie spa­li­no­wym, któ­ry słu­ży do ob­słu­gi li­nii o nie­wiel­kiej licz­bie po­dróż­nych. Ko­le­ja­rze na­zy­wa­ją go „au­to­bu­sem szy­no­wym".

W pią­tek mar­sza­łek Ma­zow­sza Adam Stru­zik prze­je­chał no­wiut­kim szy­no­bu­sem SA1­35 Ko­lei Ma­zo­wiec­kich mię­dzy Płoc­kiem i Go­sty­ni­nem.

Szy­no­bus bez trak­cji

Po kur­sie pro­mo­cyj­nym no­we na­byt­ki zo­sta­ły skie­ro­wa­ne na tra­sy roz­kła­do­we.

– Dwa spa­li­no­we szy­no­bu­sy kur­su­ją na dwóch li­niach nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych: mię­dzy Na­siel­skiem i Sierp­cem oraz mię­dzy Kut­nem i Sierp­cem – mó­wi rzecz­nicz­ka Ko­lei Ma­zo­wiec­kich Do­na­ta No­wa­kow­ska.

Spół­ka za­mó­wi­ła ta­bor w za­kła­dach PESA Byd­goszcz. Koszt – 12,8 mln zł. Z tej kwo­ty 7,3 mln zł po­cho­dzi z do­ta­cji rzą­do­wej, a 5,5 mln zł – z bu­dże­tu wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go.

Szy­no­bu­sy są wy­po­sa­żo­ne w kli­ma­ty­za­cję i mo­ni­to­ring. Znaj­dzie­my w nich sto­ja­ki na ro­we­ry, prze­wi­ja­ki dla nie­mow­ląt, elek­tro­nicz­ną in­for­ma­cję pa­sa­żer­ską i gło­so­we za­po­wie­dzi przy­stan­ków. Po­jaz­dy ma­ją pod­jaz­dy i ka­bi­ny WC do­sto­so­wa­ne do wóz­ków in­wa­lidz­kich.

Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie eks­plo­atu­ją dziś 11 au­to­bu­sów szy­no­wych, któ­re kur­su­ją m.in. na tra­sie mię­dzy Tłusz­czem i Ostro­łę­ką oraz Sie­dl­ca­mi i Cze­rem­chą. We­dług pre­ze­sa Ko­lei Ma­zo­wiec­kich Ar­tu­ra Ra­dwa­na, w la­tach 2012 – 2015 spół­ka ku­pi ko­lej­nych 13 szy­no­bu­sów (spa­li­no­wych i elek­trycz­nych).

Wy­so­kie wa­go­ny

W tym sa­mym cza­sie w wy­ni­ku ko­lej­ne­go prze­targu przy­bę­dą 22 pię­tro­we wa­go­ny tzw. push­-pull – do słyn­nych po­cią­gów Bom­bar­die­ra, któ­re po re­mon­cie przez PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we nie miesz­czą się w pod­miej­skim tu­ne­lu śred­ni­co­wym.

Co z re­mon­ta­mi sta­re­go ta­bo­ru? Do 2013 r. Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie obie­cu­ją zmo­der­ni­zo­wać w ra­mach tzw. na­praw głów­nych i re­wi­zyj­nych łącz­nie 77 wa­go­nów – głów­nie EN-57 z lat 70. ubie­głe­go wie­ku. Sza­co­wa­ny koszt tej ope­ra­cji – po­nad 250 mln zł.

Ma­zo­wiec­ki prze­woź­nik pla­nu­je też in­we­sty­cje w in­fra­struk­tu­rę: bu­do­wę no­wo­cze­snej ba­zy utrzy­ma­nio­wej ta­bo­ru (dziś ten te­ren nie jest na­wet ogro­dzo­ny) i dwóch myj­ni dla po­cią­gów. Pre­zes Ra­dwan za­po­wie­dział też roz­sze­rze­nie ka­na­łu dys­try­bu­cji bi­le­tów o sprze­daż bi­le­tu przez In­ter­net. Dzi­siaj nie ku­pi­my bi­le­tu Ko­lei Ma­zo­wiec­kich w sie­ci – w prze­ci­wień­stwie do bi­le­tów Za­rzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go.

Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie to naj­więk­szy sa­mo­rzą­do­wy prze­woź­nik w Pol­sce. W tym ro­ku  obsłużyły po­nad 50 mln pasażerów

Życie Warszawy

Najczęściej czytane