Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Cel: ominąć Raszyn. Trasa marzeń 2015?

Konrad Majszyk 05-01-2012, ostatnia aktualizacja 06-01-2012 22:48

Nowa wylotówka na Kraków i Katowice osiągnie w tym roku... 2,5 km. A ciąg dalszy? Uzgodnienia środowiskowe dla 14 km trwają rok. Będą kolejne protesty

Korki
autor: Piotr Gęsicki
źródło: Fotorzepa
Korki
Nowa wylotówka na Kraków i Katowice. Trasa Salomea-Wolica-Paszków ma połączyć wloty od strony Katowic i Krakowa z południową obwodnicą Warszawy, a także z Alejami Jerozolimskimi, ulicą Łopuszańską i budowaną Nowolazurową.
źródło: Życie Warszawy
Nowa wylotówka na Kraków i Katowice. Trasa Salomea-Wolica-Paszków ma połączyć wloty od strony Katowic i Krakowa z południową obwodnicą Warszawy, a także z Alejami Jerozolimskimi, ulicą Łopuszańską i budowaną Nowolazurową.

Al. Kra­kow­ska w Ra­szy­nie i Jan­kach to naj­bar­dziej ob­cią­żo­na wy­lo­tów­ka w Pol­sce. W cią­gu do­by w kor­ku uty­ka tu po­nad 60 tys. aut. 1 li­sto­pa­da ub. ro­ku żo­na ka­pi­ta­na Ta­de­usza Wro­ny nie zdą­ży­ła do­je­chać nią  z Sę­ko­ci­na na bra­wu­ro­we lą­do­wa­nie mę­ża bo­ein­giem 767 na Okę­ciu.

Ogry­zek na Eu­ro 2012

Bu­do­wa ka­wał­ka no­wej wy­lo­tów­ki trwa. Ge­ne­ral­na Dy­rek­cja Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad bu­du­je tzw. 2,5-ki­lo­me­tro­wy ogry­zek – od otwar­te­go tuż przed syl­we­strem miej­skie­go wę­zła u zbie­gu Al. Je­rozolim­skich z Ło­pu­szań­ską do Opa­czy. Tu tra­sa skrzy­żu­je się z bu­do­wa­ną na Eu­ro 2012 po­łu­dnio­wą ob­wod­ni­cą War­sza­wy. Koszt łącz­ni­ka – 188 mln zł. Eki­py Eu­ro­vii na­rze­ka­ją na du­żą licz­bę pod­ziem­nych ko­li­zji i cza­so­chłon­nych uzgod­nień.

– Na za­koń­cze­nie prac wy­ko­naw­ca ma czas do sierp­nia, ale tra­sa bę­dzie prze­jezd­na już pod­czas Eu­ro 2012 – mó­wi Mał­go­rza­ta Tar­now­ska z ma­zo­wiec­kiej GDDKiA.

– Nie ma na to szans. Naj­wcze­śniej­szy ter­min to je­sień – twier­dzi Ro­bert Chwiał­kow­ski ze Sto­wa­rzy­sze­nia In­te­gra­cji Sto­łecz­nej Ko­mu­ni­ka­cji. – Wy­ko­naw­ca łącz­ni­ka nie ma mo­ty­wa­cji m.in. z po­wo­du rocz­ne­go opóź­nie­nia bu­do­wy po­łu­dnio­wej ob­wod­ni­cy War­sza­wy. Bez niej wy­lo­tów­ka  Sa­lo­mea – Opacz skoń­czy się w po­lu – wy­ja­śnia.

To pierw­szy od­ci­nek plano­wa­nej od lat 90. ubie­głe­go wie­ku wy­lo­tów­ki na Ka­to­wi­ce i Kra­ków, któ­ry ma od­cią­żyć prze­jazd przez Ra­szyn i Jan­ki. Je­go ro­lą bę­dzie po­łą­cze­nie dwóch ob­wod­nic: cen­trum (Al. Je­ro­zolim­skich i Ło­pu­szań­skiej) z eks­pre­so­wą, czy­li po­łu­dnio­wą, obwod­ni­cą War­sza­wy. Co z resz­tą wy­lo­tów­ki? GDDKiA obie­cy­wa­ła 14-ki­lo­me­tro­wy od­ci­nek, któ­ry prze­bie­gnie mię­dzy Ra­szy­nem a Mi­cha­ło­wi­ca­mi. Na­stęp­nie ma się włą­czyć w kra­jo­wą „ósem­kę" na Wro­cław na węź­le Jan­ki Ma­łe, a w „sió­dem­kę" (na Kra­ków) – na węź­le Mag­da­len­ka.

Tra­sę za­blo­ko­wa­li  jed­nak miesz­kań­cy Mag­da­len­ki, któ­rzy do­ma­ga­ją się prze­bu­do­wy dro­gi 721 do Pia­secz­na (de fac­to ob­wod­ni­cy swo­jej miej­sco­wo­ści). W grud­niu 2009 r. do­pro­wa­dzi­li do uchy­le­nia przez WSA de­cy­zji lo­ka­li­za­cyj­nej  ca­łej wy­lo­tów­ki, któ­ra by­ła po­trzeb­na du­żej czę­ści Pol­ski.

Wte­dy GDDKiA wy­rzu­ci­ła sta­rą do­ku­men­ta­cję do ko­sza. Że­by od­ciąć się od pro­te­stów Mag­da­len­ki, urzęd­ni­cy po­dzie­li­li po­zo­sta­łą do re­ali­za­cji in­we­sty­cję na dwa nie­za­leż­ne eta­py. Pierw­szy to 11,5-ki­lo­me­tro­wy od­ci­nek z Opa­czy do Pasz­ko­wa. Sza­co­wa­ny koszt, wraz z wy­ku­pa­mi grun­tów i do­ku­men­ta­cją – to 1 mld zł. Dru­gi to 2,5-ki­lo­me­tro­we po­wią­za­nie wę­zła Jan­ki z „sió­dem­ką" w re­jo­nie Mag­da­len­ki za 296 mln zł.

Ko­lej­ny stra­co­ny rok

Dla obu dróg w stycz­niu ub. ro­ku GDDKiA zło­ży­ła wnio­sek o no­wą de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą. Po upły­wie ro­ku Re­gio­nal­na Dy­rek­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska wciąż jej nie wy­da­ła!

We­dług na­szych in­for­ma­cji, w po­wie­trzu wi­szą ko­lej­ne pro­te­sty, np. fir­my spe­dy­cyj­nej z re­jo­nu Pasz­ko­wa. Dla­te­go GDDKiA ma na­dzie­ję na ry­gor na­tych­mia­sto­wej wy­ko­nal­no­ści, któ­ry po­zwo­li pra­cow­ni DHV kon­ty­nu­ować pra­ce przy­go­to­waw­cze mi­mo pro­te­stów.

– W za­się­gu na­szych moż­li­wo­ści jest zbu­do­wa­nie tra­sy do koń­ca  2015 r. Cze­ka­my jed­nak na de­cy­zję Mi­ni­ster­stwa Trans­por­tu – mó­wi Mał­go­rza­ta Tar­now­ska z GDDKiA.

We­dług rzecz­ni­ka Mi­ni­ster­stwa Trans­por­tu Mi­ko­ła­ja Kar­piń­skie­go, na roz­strzy­ga­nych w 2011 r. prze­tar­gach uda­ło się za­osz­czę­dzić pra­wie 2 mld zł. Na li­ście „pew­nia­ków" do re­ali­za­cji w la­tach 2012 – 2015 jest most Gro­ta-Roweckiego. Na li­ście re­zer­wo­wej znaj­du­ją się wy­lo­tów­ka na Kra­ków i ob­wod­ni­ca Ma­rek.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane