Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Parkuj i Jedź w górę

Konrad Majszyk 06-01-2012, ostatnia aktualizacja 06-01-2012 22:59

Inwestycje. Ratusz chce podwyższać parkingi. Eksperci: – Lepiej budujmy taniej, dalej i przy torach

autor: Darek Golik
źródło: Fotorzepa
źródło: Rzeczpospolita

Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie otwo­rzą w po­nie­dzia­łek par­king Par­kuj i Jedź dla do­jeż­dża­ją­cych do War­sza­wy przy sta­cji w Miń­sku Ma­zo­wiec­kim. Zmie­ści się tu 140 aut i 18 ro­we­rów. W tym sa­mym ty­go­dniu Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go uru­cho­mi po­dob­ny obiekt na 135 aut i 144 ro­we­ry przy sta­cji PKP Wa­wer.

Do­sta­wić pię­ter­ko

ZTM twier­dzi, że na większości miej­skich obiek­tów Par­kuj i Jedź fre­kwen­cja wy­no­si od 80 do 100 proc. Wy­jąt­ka­mi są źle zlo­ka­li­zo­wa­ne par­kin­gi: przy ul. Po­łczyń­skiej (z 500 miejsc co­dzien­nie za­peł­nio­nych jest ok. 20) i w al. Kra­kow­skiej (śred­nio za­ję­tych jest 130 z 400 miejsc).

– Po­za wy­jąt­ka­mi na­sze par­kin­gi pę­ka­ją w szwach. Na naj­bar­dziej ob­cią­żo­nych obiek­tach roz­wa­ża­my bu­do­wę do­dat­ko­wej kon­dy­gna­cji – mó­wi rzecz­nik Za­rzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go Igor Kraj­now.

Do nad­bu­do­wy zo­sta­ły wy­ty­po­wa­ne par­kin­gi przy sta­cjach me­tra Mło­ci­ny, Ma­ry­mont i Wi­la­now­ska, a tak­że Sto­kło­sy i Ur­sy­nów (trzy ostat­nie mia­ły­by się za­mie­nić z jed­no kil­ku­po­zio­mo­we).

Sto­wa­rzy­sze­nie In­te­gra­cji Sto­łecz­nej Ko­mu­ni­ka­cji zwra­ca jed­nak uwa­gę, że par­kin­gi wie­lo­po­zio­mo­we to je­den z naj­droż­szych i naj­mniej sku­tecz­nych spo­so­bów do­to­wa­nia trans­por­tu pu­blicz­ne­go.  Np. koszt Par­kuj i Jedź w al. Kra­kow­skiej to w prze­li­cze­niu na jed­no miej­sce pra­wie 47 tys. zł.

– Pod­wyż­sza­ne par­kin­gów to błąd. Bu­do­wa i eks­plo­ata­cja postojów ku­ba­tu­ro­wych są zbyt kosz­tow­ne, a przynoszą ma­ły efekt. War­sza­wa po­win­na zmniej­szać za­an­ga­żo­wa­nie w ta­kie in­we­sty­cje –  oce­nia dr An­drzej Brze­ziń­ski z Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej.  ­

Z ba­dań ru­chu wy­ni­ka, że par­kin­gi  Par­kuj i Jedź w War­sza­wie prze­chwy­tu­ją tyl­ko 2 proc. z sa­mo­cho­dów wjeż­dża­ją­cych do cen­trum. Czy pierw­szy etap roz­wo­ju te­go sys­te­mu – bu­do­wa „pa­ła­ców z be­to­nu" – oka­zał się fia­skiem?

– W War­sza­wie po­win­no być wię­cej par­kin­gów, ale mniej­szych i tań­szych w bu­do­wie. Dla­te­go pro­po­nu­ję dru­gi etap: tań­sze par­kin­gi na­ziem­ne. Naj­lep­sza lo­ka­li­za­cja to są­siedz­two to­rów ko­le­jo­wych, jak naj­da­lej od cen­trum – twier­dzi An­drzej Brze­ziń­ski.

Szef ZTM Le­szek Ru­ta na­ka­zał, że­by każ­dy no­wy par­king znaj­do­wał się w po­bli­żu li­nii ko­le­jo­wej al­bo me­tra. ZTM prze­ko­nu­je, że nie bę­dzie już wpa­dek w ro­dza­ju Par­kuj i Jedź Po­łczyń­ska, któ­ry znaj­du­je się po­za stre­fą kor­ków na wjeź­dzie do War­sza­wy od stro­ny Bło­nia, a prze­siąść się tu moż­na tyl­ko w tram­waj po­zba­wio­ny prio­ry­te­tu na skrzy­żo­wa­niach.

Ja­kie bę­dą no­we par­kin­gi? ZTM wy­stą­pił w tym ty­go­dniu o de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą dla postoju przy przy­stan­ku SKM Płu­dy na Bia­ło­łę­ce. Kie­dy ru­szy bu­do­wa – nie wia­do­mo. Trwa pro­jek­to­wa­nie par­kin­gu na 250 miejsc przy PKP We­so­ła. W dru­giej po­ło­wie ro­ku ma­ją ru­szyć pra­ce przy sta­cji PKP w Rem­ber­to­wie (na 295 miejsc). Wszyst­kie trzy bę­dą na­ziem­ne  i kil­ka ra­zy tań­sze.

Ka­ba­ret w Ur­su­sie

Nie wszyst­kie no­we par­kin­gi bu­do­wa­ne są z sen­sem.

W tym ro­ku ma się za­koń­czyć bu­do­wa za 14 mln zł pię­ciu po­zio­mów par­kin­gu Par­kuj i Jedź na 348 miejsc przy sta­cji PKP Ur­sus-Niedź­wia­dek, któ­ra... nie ist­nie­je. Jak to moż­li­we? ZTM uwie­rzył w obiet­ni­ce PKP Pol­skich Li­nii Ko­le­jo­wych w stworzenie sta­cji do 2012 r. Bu­do­wa się nie za­czę­ła.

Prof. Woj­ciech Su­cho­rzew­ski z Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej ape­lu­je, że­by w in­te­re­sie War­sza­wy par­kin­gi budować po­za mia­stem. Gdy­by to uwzględnić, par­king po­wi­nien powstać nie na Mło­ci­nach, ale w Ło­mian­kach (wraz z po­sze­rze­niem Puł­ko­wej o bu­spas) i nie nad sta­cją me­tra Wi­la­now­ska, tyl­ko w Pia­secz­nie – obok Pu­ław­skiej z bu­spa­sem w miej­scu po tro­lej­bu­sach.

Spraw­dza­ją się ta­nie par­kin­gi bu­do­wa­ne przez Urząd Mar­szał­kow­ski dla Ko­lei Ma­zo­wiec­kich na li­niach do­wo­zo­wych do War­sza­wy.

We­dług rzecz­nicz­ki KM Do­na­ty No­wa­kow­skiej, w cią­gu dziesięciu lat ich licz­ba wzro­śnie z ośmiu do 35.

Eks­per­ci chwa­lą też współ­pra­cę ZTM w spra­wie Par­kuj i Jedź z cen­tra­mi han­dlo­wy­mi. ZTM przedłu­żył do koń­ca 2013 r. umo­wę z CH Wi­leń­ska na par­king na 265 miejsc na po­zio­mie –1.

Pod­pi­sał też umo­wę na dzier­ża­wę po­zio­mów od pierwszego do szóstego par­kin­gu Mul­ti­ki­na na Ursynowie (–1 i 0 po­zo­sta­ną do dys­po­zy­cji go­ści ki­na).

Zaparkuj auto i przesiądź się do komunikacji

Z parkingów Parkuj i Jedź mo­gą ko­rzy­stać po­sia­da­cze bi­le­tów (od do­bo­we­go w gó­rę). To jed­nak fik­cja, bo tyl­ko na dwóch – przy metrze Ur­sy­nów i PKP Anin – są bram­ki bi­le­to­we. W gestii ZTM znaj­du­je się dzie­więć par­kin­gów Par­kuj i Jedź: Po­łczyń­ska, al. Kra­kow­ska, PKP Anin, CH Wi­leń­ska oraz przy stacjach me­tra: Ma­ry­mont, Mło­ci­ny, Sto­kło­sy, Ur­sy­nów i Wi­la­now­ska. Łącz­nie to 3,5 tys. miejsc par­kin­go­wych. Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie ma­ją osiem par­kin­gów Par­kuj i Jedź na pra­wie 600 miejsc – w Brwi­no­wie, Ożarowie Maz., Ce­le­sty­no­wie, Ży­rar­do­wie, Sie­dl­cach, Te­re­si­nie, Ra­do­miu i Miń­sku Maz.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane