Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Tunele obok zoo albo Starówki

Konrad Majszyk, Izabela Kraj 20-02-2012, ostatnia aktualizacja 20-02-2012 22:11

Ratusz zastanawia się nad budową dwóch nowych tuneli wzdłuż Wisły. Jeden jest już zaplanowany

Tunel Wisłostrady kosztował 210 mln zł. Czy zostanie wydłużony za Starówkę?
autor: BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI
źródło: Fotorzepa
Tunel Wisłostrady kosztował 210 mln zł. Czy zostanie wydłużony za Starówkę?
źródło: Rzeczpospolita

Czy dal­sze za­głę­bie­nie Wi­sło­stra­dy w tunelu, czy­li prze­dłu­że­nie słyn­ne­go  oraz bu­do­wa po­dob­ne­go prze­jaz­du pod zie­mią wzdłuż rze­ki na pra­wym brze­gu,  to dziś scien­ce fic­tion?

Oka­zu­je się, że nie. Zwłasz­cza je­śli cho­dzi o tę dru­gą in­we­sty­cję.  Sto­łecz­ni urzęd­ni­cy co­raz bar­dziej za­czy­na­ją my­śleć o za­go­spo­da­ro­wa­niu te­re­nów przy rze­ce.

– A nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że ta­kie tu­ne­le po­zwo­li­ły­by przy­bli­żyć mia­sto do Wi­sły i uzy­skać no­we, atrak­cyj­ne te­re­ny – zwra­ca uwa­gę peł­no­moc­nik pre­zy­den­ta War­sza­wy ds. Wi­sły Ma­rek Pi­wo­war­ski.

Wy­brze­że Hel­skie i krót­ki frag­ment Wy­brze­ża Szcze­ciń­skie­go mia­ły­by się scho­wać pod zie­mią mię­dzy ul. Sta­rzyń­skie­go (to wjazd na most Gdań­ski) i ul. Okrzei przy Por­cie Pra­skim. W ra­mach tej in­we­sty­cji Wy­brze­że Hel­skie mia­ło zo­stać po­sze­rzo­ne i uzy­ska­ny nad tu­ne­lem te­ren po­łą­czył­by zoo, Port Pra­ski i wy­brze­że.

Na zle­ce­nie władz War­sza­wy Biu­ro In­ży­nie­rii Trans­por­tu z Po­zna­nia wy­ko­na­ło stu­dium prze­bu­do­wy Wy­brze­ża Szcze­ciń­skie­go i Hel­skie­go wraz z ul. Ja­giel­loń­ską. Kosz­ty bu­do­wy są du­że: po­nad 170 mln zł i to bez ko­niecz­nej w ta­kich wy­pad­kach prze­bu­do­wy ca­łej we­wnętrz­nej in­fra­struk­tu­ry.

Na ra­zie pie­nię­dzy na to nie ma za­re­zer­wo­wa­nych w Wie­lo­let­nim Pla­nie In­we­sty­cyj­nym sto­li­cy.  – W na­szych pla­nach do 2016 r. też nie ma ta­kie­go tu­ne­lu – stwier­dza rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska.

Ale de­cy­zja stra­te­gicz­na w ra­tu­szu  ma za­paść już wkrót­ce przy oka­zji in­nej in­we­sty­cji. Przy Wy­brze­żu Hel­skim trze­ba umoc­nić wa­ły prze­ciw­po­wo­dzio­we. Ostat­nio – jak się do­wie­dzie­li­śmy nie­ofi­cjal­nie – urzęd­ni­cy uzgod­ni­li, że wał bę­dzie wy­ko­na­ny w ta­ki spo­sób, by w przy­szło­ści nie ko­li­do­wa­ło to z bu­do­wą tu­ne­lu przy zoo.

In­we­sty­cja zo­stała też już za­pla­no­wa­na przez urba­ni­stów w przy­go­to­wy­wa­nym  wła­śnie pro­jek­cie miej­sco­we­go pla­nu za­go­spo­da­ro­wa­nia  te­go te­re­nu.  To pierw­szy ofi­cjal­ny do­ku­ment, w któ­rym no­wy tu­nel się po­ja­wi.

– Wpusz­cza­nie Wy­brze­ża Hel­skie­go w tu­nel jest dziś po­zba­wio­ne sen­su eko­no­micz­ne­go – twier­dzi Ro­bert Chwiał­kow­ski ze Sto­wa­rzy­sze­nia In­te­gra­cji Sto­łecz­nej Ko­mu­ni­ka­cji. – W pierw­szej ko­lej­no­ści po­win­ny po­wstać pra­ska część ob­wod­ni­cy i ul. Ty­siąc­le­cia. Prio­ry­te­tem dla Pra­gi są ob­wod­ni­ce, a nie udraż­nia­nie ru­chu wzdłuż Wi­sły – pod­kre­śla.

Dla władz mia­sta rów­nież te in­we­sty­cje są prio­ry­te­tem. Dla­te­go nie po­tra­fią dziś po­dać re­al­nej per­spek­ty­wy bu­dowy  tu­ne­lu.  – Na ra­zie wy­ko­nu­je­my pierw­szy ruch. Re­zer­wu­je­my na to miej­sce w pla­nie – sły­szy­my od urzęd­ni­ków.

– Więk­szy sens niż pod­ziem­ny prze­jazd na Wy­brze­żu Hel­skim mia­ło­by wy­dłu­że­nie tu­ne­lu Wi­sło­stra­dy za Sta­rów­kę – prze­ko­nu­je Ro­bert Chwiał­kow­ski z SISKOM. To jed­nak in­we­sty­cja na pew­no droż­sza od tej na pra­wym brze­gu ze wzglę­du na bar­dzo skom­pli­ko­wa­ną in­fra­struk­tu­rę pod­ziem­ną, któ­rą trze­ba by prze­nieść w in­ne miej­sce. Tu­nel Wi­sło­stra­dy zo­stał otwar­ty w 2003 r. i kosz­to­wał 210 mln zł – 30 mln zł wię­cej niż w umo­wie. Do dziś wzbu­dza kon­tro­wer­sje ja­ko in­we­sty­cja ma­ło po­trzeb­na, cho­ciaż dzię­ki scho­wa­niu Wi­sło­stra­dy na gó­rze po­wsta­ły Cen­trum Na­uki Ko­per­nik i park. Utrzy­ma­nie tu­ne­lu kosz­tu­je 450 tys. zł mie­sięcz­nie.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane