Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Piraci na celowniku fotoradarów

Janina Blikowska 24-02-2012, ostatnia aktualizacja 24-02-2012 05:13

Supernowoczesny fotoradar czyha już na kierowców na Mokotowie, a straż miejska przymierza się do kolejnych

Fotoradar przy ul. Sobieskiego
autor: Piotr Nowak
źródło: Fotorzepa
Fotoradar przy ul. Sobieskiego

Je­den z kie­row­ców wje­chał na skrzy­żo­wa­nie przy ul. So­bie­skie­go i Wi­to­sa na czer­wo­nym świe­tle, a do­dat­ko­wo prze­kro­czył pręd­kość o 48 km/godz. Miał pe­cha, bo nie wie­dział, że usta­wio­ne już w li­sto­pa­dzie no­wo­cze­sne fo­to­ra­da­ry wła­śnie za­czę­ły dzia­łać, dla­te­go do­sta­nie man­dat w wy­so­ko­ści 900 zł oraz 14 pkt kar­nych. – Urzą­dze­nia re­je­stru­ją nie tyl­ko prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści czy wjazd na czer­wo­nym świe­tle, ale też ko­li­zje i roz­mo­wy przez te­le­fon – mó­wi Zbi­gniew Lesz­czyń­ski, szef stra­ży miej­skiej.

Fotoradary są włą­czo­ne od po­nie­dział­ku, a wczo­raj straż po­ka­zy­wa­ła ich moż­li­wo­ści tech­nicz­ne. Zdję­cie z fo­to­ra­da­ru jest onli­ne prze­sy­ła­ne do kom­pu­te­rów w cen­tra­li for­ma­cji. Tam mun­du­ro­wi usta­la­ją, kto jest wła­ści­cie­lem sfo­to­gra­fo­wa­ne­go po­jaz­du, któ­re­go kie­row­ca po­peł­nił wy­kro­cze­nie, i   wy­sy­ła­ją do nie­go in­for­ma­cję na ten te­mat. Zaj­mu­je to rap­tem dwa dni.

Od po­nie­dział­ku ten nowoczesny fo­to­ra­dar zro­bił ok. 2 tys. zdjęć. W śro­dę już 300 z nich wy­sła­no do kie­row­ców. Wczo­raj ze stra­ży wy­szła ko­lej­na ta­ka par­tia.

Przez mie­siąc fo­to­ra­dar bę­dzie te­sto­wa­ny, a po­tem straż zde­cy­du­je, czy ku­pić ko­lej­ne ta­kie urzą­dze­nia.

– Chcie­li­by­śmy, aby by­ły na co najmniej czte­rech skrzy­żo­wa­niach w sto­li­cy – mó­wi ko­men­dant Lesz­czyń­ski.

Straż miej­ska ła­pie też kie­row­ców na prze­no­śne fo­to­ra­da­ry. Mo­że to ro­bić na sze­ściu spe­cjal­nie ozna­ko­wa­nych uli­cach, gdzie są ostrze­że­nia przed kon­tro­lą po­mia­ru pręd­ko­ści. Ta­kie zna­ki sto­ją na ul. Gro­chow­skiej, So­bie­skie­go, Pu­ław­skiej, Po­łczyń­skiej, Hyn­ka oraz Ostro­bram­skiej. W ze­szłym ty­go­dniu mun­du­ro­wi wy­stą­pi­li do miej­skie­go in­ży­nie­ra ru­chu o zgo­dę na ozna­ko­wa­nie sze­ściu ko­lej­nych ulic, gdzie bę­dą mo­gli ła­pać pi­ra­tów. Wśród pro­po­zy­cji no­wych lo­ka­li­za­cji są Wał Mie­dze­szyń­ski, al. So­li­dar­no­ści, Al. Je­ro­zo­lim­skie, al. Ro­do­wi­cza, ul. Przy­czół­ko­wa oraz ul. Pa­trio­tów. Na ra­zie nie wia­do­mo, kie­dy sta­ną tam wy­ma­ga­ne zna­ki, a wraz z ni­mi po­ja­wią się fo­to­ra­da­ry.

– Li­czy­my, że jak naj­szyb­ciej – mó­wi ko­men­dant Lesz­czyń­ski.

Strażnicy ko­rzy­sta­ją też ze sta­łych słu­pów, do któ­rych są  wsta­wio­ne urzą­dze­nia re­je­stru­ją­ce. Dwa są w We­so­łej oraz je­den przy ul. Spa­ce­ro­wej. Dzien­nie ro­bią łącz­nie ok. 300 zdjęć pi­ra­tom.

For­ma­cja chce jed­nak mieć ich wię­cej. – W cią­gu mie­sią­ca po­win­ni­śmy roz­pi­sać prze­targ na dziesięć no­wych słu­pów oraz fo­to­ra­da­rów do nich, bo te­raz na uli­cach nie mo­gą stać atra­py. Miejsc, w któ­rych sta­ną, na ra­zie nie mo­gę zdra­dzić, bo trwa­ją jesz­cze usta­le­nia z Za­rzą­dem Dróg Miej­skich oraz po­li­cją – mó­wi komendant Lesz­czyń­ski.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane