Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Wstrzymać nabór i zamknąć liceum

koz 12-01-2012, ostatnia aktualizacja 12-01-2012 22:45

Prze­nie­sie­nie szko­ły to pierw­szy krok do jej li­kwi­da­cji – uwa­ża­ją ro­dzi­ce uczniów XX LO im. B. Chro­bre­go na Pra­dze-Pół­noc i pro­te­stu­ją prze­ciw­ko pla­nom dziel­ni­cy

Uroczyste obchody 70-lecia szkoły z udziałem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
autor: Kuba Kamiński
źródło: Fotorzepa
Uroczyste obchody 70-lecia szkoły z udziałem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

Urzędnicy chcą prze­nieść li­ce­ali­stów z bu­dyn­ku przy ul. Ob­jaz­do­wej do bu­dyn­ku gim­na­zjum przy ul. Otwoc­kiej. W tej chwi­li do ogól­nia­ka cho­dzi bo­wiem tyl­ko 78 uczniów, po jed­nej kla­sie na jed­nym po­zio­mie na­ucza­nia. Dla­cze­go tak ma­ło? – Bo na­bór do na­szej szko­ły był sztucz­nie ogra­ni­cza­ny – mó­wi je­den z pe­da­go­gów.

Biu­ro Edu­ka­cji po­zwo­li­ło tyl­ko stwo­rzyć jed­ną kla­sę, choć zda­niem na­uczy­cie­li chęt­nych by­ło znacz­nie wię­cej.

– W tym ro­ku wnio­sko­wa­li­śmy o wstrzy­ma­nie na­bo­ru z uwa­gi na brak za­in­te­re­so­wa­nia ab­sol­wen­tów gim­na­zjów, wol­ne miej­sca są w in­nych li­ce­ach na te­re­nie dziel­ni­cy – przy­zna­je  Bar­ba­ra Dżu­gaj, rzecz­nik dziel­ni­cy. Za­prze­cza jed­nak, aby już w tym ro­ku ogólniak miał być zli­kwi­do­wa­ny.

– Prze­pro­wadz­ka to pierw­szy krok do li­kwi­da­cji szko­ły, któ­ra ist­nie­je od po­nad 70 lat – uważa jednak pa­ni Ewa, mat­ka jed­ne­go z licealistów.

Ro­dzi­ce, ab­sol­wen­ci i ucznio­wie protestują przeciwko pla­nom dziel­ni­cy.

– Ta szko­ła jest bar­dzo waż­na dla spo­łecz­no­ści lo­kal­nej Pra­gi, tu nie ma nar­ko­ty­ków, jest do­bry po­ziom na­ucza­nia – mó­wią ro­dzi­ce. Za­po­wia­da­ją, że nie bę­dą sie­dzie­li ci­cho.

Zor­ga­ni­zu­ją pi­kie­tę, w cza­sie któ­rej będą zbie­ra­li pod­pi­sy wśród miesz­kań­ców, pod pe­ty­cją skie­ro­wa­ną do władz mia­sta.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane