Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Wielkanocna zbiórka jajek

kll 30-03-2012, ostatnia aktualizacja 30-03-2012 23:23

Bank Żyw­no­ści SOS już po raz dzie­wią­ty or­ga­ni­zu­je ak­cję „Ja­jo", czy­li wiel­ka­noc­ną zbiór­kę świe­żych jaj. Prze­ka­za­ne zo­sta­ną or­ga­ni­za­cjom opie­ku­ją­cym się oso­ba­mi ubo­gi­mi. Jaj­ka moż­na przy­no­sić w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą – 1 kwiet­nia do ko­ścio­łów.  Od­bie­rać je bę­dą w godz. 8 – 20 wo­lon­ta­riu­sze z fun­da­cji Ban­ku Żyw­no­ści cze­ka­ją­cy przy ozna­ko­wa­nych sto­li­kach. Rok te­mu w war­szaw­skich ko­ścio­łach ­ze­bra­no  23 421 jaj. W ra­mach ak­cji, tak­że w nie­dzi­elę, na dzie­dziń­cu Aka­de­mii Sztu­ki (ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5 ) w go­dzi­nach 10 – 15 zor­ga­ni­zo­wa­ny zo­sta­nie fe­styn ro­dzin­ny. W pro­gra­mie licz­ne kon­kur­sy dla du­żych i ma­łych, za­ba­wy i atrak­cje nie­spo­dzian­ki oraz wspól­ne ma­lo­wa­nie świą­tecz­nych pi­sa­nek.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane