Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązującego do dnia 3.08.2015

25-08-2015, ostatnia aktualizacja 20-05-2016 13:20

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.zw.com.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Serwis jest dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem: PR 17231, wydawanym w drodze elektronicznej przez GBC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Tomasz Sobiecki, redakcja Serwisu mieści się w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51.

3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega, iż Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez niego dziennika pod tytułem „Życie Warszawy”.

5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca - GBC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482, NIP: 522-010-36-73, Regon: 002050380;

2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem;

3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

§ 3 Zakres Usług

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

1) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę;

2) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie.

2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających podania określonych danych osobowych.

3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

§ 4 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

1) urządzeniem z dostępem do sieci Internet;

2) przeglądarką Firefox w wersji 3.5 lub późniejszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub późniejszej, lub inną, zgodną z wymienionymi.

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, wtyczki Flash Player oraz akceptacji plików cookies

§ 5 Zawarcie umowy świadczenia Usług

Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę, polegającej w szczególności na kliknięciu w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie lub w celu wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie.

§ 6 Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.

3. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.

4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

7. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w § 12 ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

§ 7 Zasady zamieszczania wpisów w Serwisie

1. Przedmiotem umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu jest:

1) przechowywanie przez Usługodawcę komentarza w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwerach oraz jego wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;

2) licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu.

2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

3. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.

5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługodawcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.

9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: 1) wulgaryzmów, 2) reklam, 3) przekazów stanowiących reklamę ukrytą, 4) odesłań do innych stron internetowych, 5) komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp., 6) pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu, 7) treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, 8) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.

11. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w § 12 ust. 2 Regulaminu.

13. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.

3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.zw.com.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

1) nazwisko, imiona, pseudonim Usługobiorcy, 2) adres poczty elektronicznej.

4. Udostępniając formularz przeznaczony do skorzystania z niektórych Usług Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia tych Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, 4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Usługobiorca realizuje powyższe prawo przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy, wskazany w § 12 ust. 2 Regulaminu. Usługobiorca jest obowiązany podać nazwę, pod którą wykorzystał Usługę świadczoną przez Usługodawcę, adres e-mail, którym się posłużył, jak również podać linka do treści, które zamieścił w Serwisie.

9. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

10. GBC może używać plików „cookies" kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies", które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer GBC na komputerze użytkownika, które serwer GBC może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies" dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów GBC. GBC może także umieszczać pliki „cookies" w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z GBC innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies" w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie" na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe" lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies", (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług GBC. Jednocześnie GBC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies" na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach GBC (serwisu).

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Umowa, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując precyzyjnie jakiego Wpisu wypowiedzenie dotyczy.

4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 12 ust. 2 Regulaminu.

6. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wpisu w razie niezgodności Wpisu z postanowieniami Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej czytelnik@zw.com.pl.

3. Do § 4 został dodany ust. 10

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 27.05.2011 r.

zyciewarszawy.pl

Najczęściej czytane