Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Sześć gonitw w środę

JZ 11-10-2011, ostatnia aktualizacja 11-10-2011 12:04

Pod­czas dru­giej w tym se­zo­nie śro­dy wy­ści­go­wej na Słu­żew­cu ro­ze­gra­nych zo­sta­nie sześć go­nitw. W pierw­szej i ostat­niej ści­gać się bę­dą kłu­sa­ki fran­cu­skie.

Cie­ka­wie za­po­wia­da się wy­ścig trze­ci dla ko­ni peł­nej krwi an­giel­skiej, w któ­rym wy­stą­pi si­wa Tra­viol­la. W ostat­nich dwóch star­tach wy­gra­ła ona z du­żą prze­wa­gą (o 18 i 13 dłu­go­ści) dwie go­ni­twy z pło­ta­mi. W śro­dę oka­że się, czy na dy­stan­sie pła­skim bę­dzie rów­nie moc­na.

W go­ni­twie czwar­tej dla ara­bów ro­la fa­wo­ry­ta przy­pad­nie za­pew­ne wy­ho­do­wa­ne­mu w USA sześciolat­ko­wi, ma­ją­ce­mu dłu­gie i trud­ne do wy­po­wie­dze­nia imię – Ni­vo­ur­gon­na­to­uch­this. Że­by so­bie nie ła­mać ję­zy­ka, w staj­ni uży­wa­na jest moc­no skró­co­na i spo­lsz­czo­na wer­sja te­go imie­nia – Tacz.

W nie­dzie­lę ro­ze­gra­na zo­sta­nie ulu­bio­na przez miesz­kań­ców sto­li­cy go­ni­twa Wiel­ka War­szaw­ska. W ro­li dru­gie­go fa­wo­ry­ta (pierw­szym bę­dzie zwy­cięz­ca Der­by In­tens) wy­stą­pi Iwo­nicz, któ­ry 18 wrze­śnia wy­grał 37. Na­gro­dę „Ży­cia War­sza­wy”. Wię­cej o tym emo­cjo­nu­ją­cym, pre­sti­żo­wym wy­ści­gu na­pi­sze­my w pią­tek.

Nasze typy:

Śro­da. Godz. 14. I: Ni­ti­sa Jo­se­lyn, Pe­pi­te Ge­de, Qu­ana de Bo­ur­go­gne, Stoc­kholm d’Oy­se; II: Ber­ga­ma, No­ur­ge­ro­net­te A, Pi­ru­eta, Pa­dje­ra; III: Tra­viol­la, Don­na Za­ra, Ksież­na Śnie­gu, Spec­ta­tor; IV: Ni­vo­ur­gon­na­to­uch­this, Ehud, Gor­dion, Be­ne­fis; V: Dag­ger, Ha­ba­na, Do­mit­to, So­no­ro­us Vo­ice; VI: Ma­nie Gen­ti­ne, Ra­ni d’Or­ge, Eour­ce du Ho­ul­bet, Luc­ky Star.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane