Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Intens faworytem Wielkiej Warszawskiej

JZ 14-10-2011, ostatnia aktualizacja 16-10-2011 19:43

W niedzielę o godz. 15.15 odbędzie się ulubiona przez mieszkańców stolicy gonitwa.

autor: Radek Pasterski
źródło: Fotorzepa

W  po­pu­lar­nym se­ria­lu „Jan Ser­ce” je­den z głów­nych bo­ha­te­rów twier­dził, że dla praw­dzi­we­go war­sza­wia­ka waż­ne są trzy da­ty w ży­ciu: uro­dze­nia, Po­wsta­nia i... roz­gry­wa­nia Wiel­kiej War­szaw­skiej. Na tej go­ni­twie kie­dyś po pro­stu wy­pa­da­ło by­wać.

Zo­sta­ła ona usta­no­wio­na w 1895 r. przez Au­gu­sta Po­toc­kie­go, pre­ze­sa To­wa­rzy­stwa Wy­ści­gów Kon­nych w Kró­le­stwie Pol­skim. Wzo­ro­wa­no ją po­cząt­ko­wo na Grand Prix de Pa­ris, a na­stęp­nie prze­kształ­co­no w mię­dzy­na­ro­do­wą go­ni­twę po­rów­naw­czą (po­dob­ną do słyn­nej Prix de l’Arc de Triom­phe).

Na Słu­żew­cu Wiel­ka War­szaw­ska jest roz­gry­wa­na od 1946 r. Od 1949 r. jej dy­stans wy­no­si 2600 m.

Ko­nie wy­gry­wa­ją­ce tę pre­sti­żo­wą i obec­nie naj­wy­żej do­to­wa­ną na Słu­żew­cu go­ni­twę (157 500 zł: I­ – 90 000, II­ – 36 000, III – 18 000, IV­ – 9000; V­ – 4500 zł) prze­cho­dzą do hi­sto­rii i na dłu­go po­zo­sta­ją w pa­mię­ci mi­ło­śni­ków wy­ści­gów.

W tym ro­ku Wiel­ka War­szaw­ska ma wiel­kie­go fa­wo­ry­ta – In­ten­sa, któ­ry wy­grał w nie­no­to­wa­nym w hi­sto­rii Słu­żew­ca sty­lu wy­ści­gi o na­gro­dy Der­by i St. Le­ger, pierw­szy o 12, a dru­gi o 9 dłu­go­ści. Je­śli nie stra­ci wiel­kiej for­my, po­wi­nien bez więk­szych pro­ble­mów ukoń­czyć wy­ścig ja­ko pierw­szy tak­że w nie­dzie­lę. Ten trzylet­ni kasz­tan, wy­ho­do­wa­ny przez Ro­ma­na Piw­kę w Sko­ro­gosz­czy (woj. opol­skie) i tre­no­wa­ny przez Krzysz­to­fa Zie­miań­skie­go, nie im­po­nu­je wy­mia­ra­mi, ale ga­lo­pu­je z nie­wia­ry­god­ną lek­ko­ścią.

Choć więk­szość sta­łych by­wal­ców to­ru uwa­ża, że In­tens „już wi­si” (w gwa­rze wy­ści­go­wej zwrot ten ozna­cza, że je­go nu­mer star­to­wy zo­sta­nie ja­ko pierw­szy wy­wie­szo­ny na ta­bli­cy wy­ni­ków), to jed­nak za­pew­ne znaj­dą się i ta­cy, któ­rzy bę­dą pró­bo­wać fa­wo­ry­ta ogry­wać. Na wy­ści­go­wej „gieł­dzie” naj­wy­żej po In­ten­sie oce­nia­ne są szan­se Iwo­ni­cza, zwy­cięz­cy 37. wy­ści­gu o Na­gro­dę Dzien­ni­ka „Ży­cie War­sza­wy”, ro­ze­gra­ne­go 18 wrze­śnia. W dal­szej ko­lej­no­ści li­czo­ne są: Kar­di­na­le, Hor­ten­sja, Elec­tra De­eli­tes, Ma­ły Ka­pral, Sar­sen, Le­opo­lis, Ru­ten, Ca­me­run i So­ley. Za out­si­de­ra w 12-kon­nej staw­ce uzna­wa­ny jest So­kół, któ­ry zda­niem fa­chow­ców nie ma żad­nych szans.

Na­szym zda­niem, wy­gra In­tens, a wal­kę o dru­gie miej­sce sto­czą Hor­ten­sja z Iwo­ni­czem, ale oczy­wi­ście mo­gą to być tyl­ko po­boż­ne ży­cze­nia. Mi­mo że te­go­rocz­na Wiel­ka War­szaw­ska ma bi­te­go fa­wo­ry­ta, za­po­wia­da się nie­zwy­kle fra­pu­ją­ce i emo­cjo­nu­ją­ce wi­do­wi­sko.

Nasze typy:
∑ Sobota. Godz. 13.
I: Prince Kalipo, Arpaco, Penta, Safina; II: The Blue, Salam, Illicz, El Viento;
III: Ness, Formane, Shamaal, Sabedo; IV: Galiba, Somalia, Sliver Madison, Smart Strike; V: Nepur, Charro, Borges, My Sweet Dream; VI: Tangerine, El Cossio, Unikat, Kurdesz;
VII: Anagorn z Reguła, Pasjonat, Kwiksle, Dogaressa; VIII: Chic Hill, Eklipsa, Spiona, Seymour.
∑ Niedziela. Godz. 11.
I: Evil­la, Tem­muz, Cu­ke­bar, Wa­si­lew; II: Star Man­gal, Sa­va­lia, Ho­pe Dre­am, Sun­day; III: Dar Du­ni, Woj­łok, Achil­les, El­ga­na; IV: Sza­lu, No­zo­mi, Dan­cing Splen­did, Vo­lans; V: Fe­odor, Dżaz­zil, Ty­bet, In­he­ri­tor; VI: Ro­bin­zon, Red Li­zard, Sun­ny Mo­ney, Re­fu­se Me Not; VII: In­tens, Hor­ten­sja, Iwo­nicz, Ma­ły Ka­pral; VIII: Hin­ton, En­tu­zjazm, Sci­nus, Ka­ra­te­ka; IX: Test, Dan­ge­ro­us Ivan, Ha­ir­dres­sers, Black Ro­se.
Życie Warszawy

Najczęściej czytane