Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Uzasadnienie nagrody dla prezesa Magierskiego

mm 04-01-2010, ostatnia aktualizacja 04-01-2010 18:10

Uzasadnienie w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki m.st. Warszawy Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Spółką), nagrody rocznej za rok 2008.

Spełnione zostały następujące przesłanki dla przyznania nagrody rocznej za rok 2008 Panu Mieczysławowi Magierskiemu, tj.:

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 26 czerwca 2009 r. uchwałą Nr 1 zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 26 czerwca 2009 r. uchwałą Nr 5 udzieliło Panu Mieczysławowi Magierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

3. Spółka poprawiła wynik finansowy, zamykając rok 2008 zyskiem netto w wysokości 8.121.418,80 zł, co stanowi poprawę w stosunku do wyniku z roku 2007, gdzie odnotowano zysk w wysokości 7.004.723,52 zł.

4. Spółka efektywnie realizowała zadania i cele statutowe.

5. Spółka przedstawiła wiarygodny projekt planu gospodarczego na 2009 rok.

Wg opinii Rady Nadzorczej:

Zarząd Spółki „realizował proces restrukturyzacji w wyniku, którego nastąpiła dalsza poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki w tym założonego w planie gospodarczym wyniku finansowego oraz pełna realizacja zadań rzeczowych w roku obrotowym 2008.”

„Do końca 2008 roku Spółka zrealizowała pierwszy etap restrukturyzacji w wyniku, którego w latach 2007-2008 kupiono – 350 sztuk autobusów (180 sztuk w 2008 roku), co spowodowało poprawę jakości i zwiększenie gotowości technicznej oraz znaczne zmniejszenie kwot nienależnych. W wyniku restrukturyzacji kosztów, po raz drugi osiągnięto zysk bilansowy, co zwiększa wiarygodność finansową Spółki i umożliwia stopniową odbudowę kapitału” (…). „Zapoczątkowano proces zmian w procedurach zarządczych oraz systemie motywacyjnym Spółki w celu wprowadzenia zasady oszczędnego, racjonalnego gospodarowania i poprawy efektywności działania.”

„Plan gospodarczy Spółki na 2008 rok został wykonany. Planowany zysk netto na poziomie 4.641.000,00 zł został zrealizowany na poziomie 8.121.418,80 zł.”

Podstawa prawna:

W dniu 01.07.2009 roku do Biuro Nadzoru Właścicielskiego wpłynął wniosek wraz z uchwałą nr 143/III/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. o przyznanie nagrody rocznej za rok obrotowy 2008, Panu Mieczysławowi Magierskiemu, pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Wniosek został przygotowany przez Radę Nadzorczą Spółki, w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr 1914/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, zmienionego Zarządzeniem Nr 3337/2006 z dnia 26 marca 2006 r. i Zarządzeniem Nr 1090/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego może być przyznana, za dany rok obrotowy nagroda roczna. Nagroda ta jest przyznawana na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej spółki w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

zyciewarszawy.pl

Najczęściej czytane