Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Szok na stacji metra Marymont

24-01-2012, ostatnia aktualizacja 24-01-2012 01:55

Miej­skie za­ka­mar­ki, a na ich tle czło­wiek owi­nię­ty w pa­pier. I to gi­gan­tycz­ny. Na sta­cji me­tro Ma­ry­mont od­sło­nię­to wczo­raj pra­cę Bar­to­sza Ma­teń­ki

Gigantyczną fotografię można oglądać do połowy marca
autor: Krzysztof Skłodowski
źródło: Fotorzepa
Gigantyczną fotografię można oglądać do połowy marca

Mateńko to fo­to­graf mło­de­go po­ko­le­nia spe­cja­li­zu­ją­cy się m.in. w fo­to­gra­fii ulicz­nej. W pra­cy pre­zen­to­wa­nej od po­nie­dział­ku w ga­le­rii A1­9 na an­tre­so­li sta­cji Ma­ry­mont nie po­ka­zu­je ob­ra­zów pod­pa­trzo­nych w War­sza­wie. Mia­stem się jed­nak wprost in­spi­ru­je. Je­go „Szok kul­tu­ro­wy" to bo­wiem pró­ba zmie­rze­nia się z te­ma­tem miej­skich mi­gra­cji.

Pra­ca Ma­teń­ki zo­sta­ła wy­ło­nio­na spo­śród kil­ku­na­stu in­nych pro­po­zy­cji za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni wy­sta­wo­wej o dłu­gość 36 me­trów. Był to pią­ty kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny przez ASP, no­we­go za­rząd­cę po­wsta­łej w 2007 r. pu­blicz­nej ga­le­rii.

– Dzia­ła­my tu nie­speł­na rok. W pla­nach na ko­lej­ne la­ta ma­my m.in. na­wią­za­nie współ­pra­cy z in­ny­mi mia­sta­mi eu­ro­pej­ski­mi i po­zy­ska­nie no­wych prze­strze­ni do pre­zen­ta­cji – mó­wi Jo­an­na Tu­rek, ku­ra­tor­ka ga­le­rii z In­sty­tu­tu Ba­dań Prze­strze­ni Pu­blicz­nej ASP.

Ma­teń­ko też do­strze­ga po­ten­cjał wy­sta­wy na sta­cji. – Nie ma ga­le­rii, któ­rą co dzień od­wie­dza­ło­by tak du­żo lu­dzi – mó­wi.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane