Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Kleszczowa do remontu po Dźwigowej

Konrad Majszyk 02-01-2012, ostatnia aktualizacja 02-01-2012 11:17

Remont ul. Kleszczowej szykują na przyszły rok stołeczni drogowcy. Inwestycji nie udało się skoordynować z budową węzła Łopuszańska ani remontem tuneli na Dźwigowej

Ul. Kleszczowa u zbiegu z Ryżową. Tutaj zacznie się remont
autor: Robert Gardziński
źródło: Fotorzepa
Ul. Kleszczowa u zbiegu z Ryżową. Tutaj zacznie się remont

Wiecz­nie za­kor­ko­wa­na ul. Klesz­czo­wa we Wło­chach do­cho­dzi obok za­jezd­ni Miej­skich Za­kła­dów Au­to­bu­so­wych do od­da­ne­go w pią­tek do użytku trzy­po­zio­mo­we­go skrzy­żo­wa­nia Al. Je­ro­zo­lim­skich z Ło­pu­szań­ską za 160 mln zł. Na ca­łym od­cin­ku mię­dzy  ul. Chro­bre­go i Ło­pu­szań­ską  nie ma za­tok au­to­bu­so­wych ani od­wod­nie­nia. – Koń­czy­my pra­ce nad do­ku­men­ta­cją pro­jek­to­wą re­mon­tu  Klesz­czo­wej – mó­wi rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Aga­ta Cho­iń­ska. – Wy­stą­pi­li­śmy do Ra­dy War­sza­wy o pie­nią­dze. Prze­targ pla­nu­je­my na po­cząt­ku ro­ku. Wio­sną po­win­ny ru­szyć pra­ce – twier­dzi.

Dzię­ki tej od­wle­ka­nej in­we­sty­cji ma­ją po­wstać wresz­cie za­to­ki au­to­bu­so­we, co uspraw­ni prze­jazd aut. Dro­go­wcy wy­mie­nią na­wierzch­nię. Na skrzy­żo­wa­niu z Krań­co­wą – przy za­jezd­ni au­to­bu­so­wej – przy­bę­dzie no­wa sy­gna­li­za­cja.

Przy­go­to­wa­nia do tej in­we­sty­cji to ciąg nie­po­wo­dzeń. Już w 2005 r. ra­tusz pod­pisał umo­wę z fir­mą Co­mes, któ­ra w cią­gu 14 mie­się­cy mia­ła do­star­czyć pro­jekt i po­zwo­le­nia bu­dow­la­ne. Pro­jek­tant z za­da­nia się nie wy­wią­zał, a obie stro­ny do dziś są­dzą się o ka­ry umow­ne. Po­tem na re­mont w ka­sie mia­sta bra­ko­wa­ło pie­nię­dzy.

Klesz­czo­wa to ru­chli­wy łącz­nik mię­dzy Ur­sy­no­wem a Be­mo­wem: Ło­pu­szań­skiej z Chro­bre­go i Dźwi­go­wą. Te­raz jest nieużywana z po­wo­du opóź­nia­ją­ce­go się re­mon­tu ul. Dźwi­go­wej pod to­ra­mi PKP. Obu in­we­sty­cji nie uda się prze­pro­wa­dzić w tym sa­mym cza­sie. Kor­ki na Klesz­czo­wej za­czną się już po otwar­ciu Dźwi­go­wej, któ­re ZDM za­po­wia­da wstęp­nie na ko­niec mar­ca (przez ostat­nie 40 dni dro­go­wcy wpom­po­wywa­li pod zie­mię be­ton, któ­ry ma od­ciąć jezd­nię od wód grun­to­wych).

W tym re­jo­nie mia­sta ma­my dziś do czy­nie­nia z ku­mu­la­cją bu­dów róż­nych in­we­sto­rów. Za­rząd Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych pla­nu­je zbu­do­wać do koń­ca  2012 r. ul. No­wo­la­zu­ro­wą (po No­wym Ro­ku dro­go­wcy ma­ją za­mknąć ul. Sza­mo­ty mię­dzy Trak­to­rzy­stów i sta­cją PKP Ur­sus Pół­noc­ny). Ge­ne­ral­na Dy­rek­cja Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad do Eu­ro 2012 ma otwo­rzyć tra­sę Sa­lo­mea­ – Opacz, któ­ra ze­tknie się z Al. Je­ro­zo­lim­ski­mi w re­jo­nie wę­zła Ło­pu­szań­ska. PKP Pol­skie Li­nie Ko­le­jo­we pla­nu­ją w przy­szłym ro­ku re­mont wia­duk­tu nad ul. Cier­lic­ką.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane