Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Ochroniarze w pociągach grozy

Konrad Majszyk, Janina Blikowska 13-01-2012, ostatnia aktualizacja 13-01-2012 22:47

Od lutego bezpieczeństwa w Kolejach Mazowieckich będą pilnowali ochroniarze, a już jest w nich więcej policji. To efekt brutalnego napadu w pociągu

Kolejarze wypowiadają wojnę chuliganom
autor: Jerzy Dudek
źródło: Fotorzepa
Kolejarze wypowiadają wojnę chuliganom

Aż dwie druży­ny po­li­cyj­ne pil­no­wa­ły w pią­tek bez­pie­czeń­stwa w po­cią­gach z War­sza­wy do Mał­ki­ni. Na nocne kur­sy do­dat­ko­wo wysłano jeszcze wy­wia­dow­ców. To ewe­ne­ment.

– Li­czy­my, że te dzia­ła­nia po­pra­wią bez­pie­czeń­stwo po­dróż­nych – tłu­ma­czy ofi­ce­r policji.

Maszynista w szpitalu

Ko­le­ja­rze po­sta­no­wi­li za­dbać o bez­pie­czeń­stwo pa­sa­że­rów do­pie­ro, gdy w bru­tal­nym na­pa­dzie ucier­piał ma­szy­ni­sta. 5 stycz­nia ­kil­ku­na­stu ban­dy­tów zde­mo­lo­wa­ło wa­go­ny i po­bi­ło kierującego pociągiem. Do dziś jest w szpi­ta­lu. To był pierw­szy ta­ki atak w hi­sto­rii Ko­lei Ma­zo­wiec­kich. Ko­le­je zo­bo­wiąza­ły się udzie­lić mu też po­mo­cy praw­nej, usta­na­wia­jąc dla nie­go pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka w pro­ce­sie kar­nym prze­ciw­ko na­past­ni­kom. Osob­ne po­wódz­two Ko­leje Ma­zo­wiec­kie ma­ją wy­to­czyć oskar­żo­nym z po­wo­du znisz­cze­nia po­cią­gu EN-57.

Ko­le­ja­rze dzię­ku­ją za po­moc po­dróż­nym, któ­rzy po­mo­gli po­li­cjan­tom i ob­słu­dze po­cią­gu ująć ban­dy­tów. Na ra­zie czte­rech spraw­ców za­dy­my usły­sza­ło za­rzu­ty i tra­fi­ło do aresz­tu. Po­li­cja wciąż szu­ka wspól­ni­ków. – Je­ste­śmy na tro­pie. Ich za­trzy­ma­nie to tyl­ko kwe­stia cza­su – za­po­wia­da­ją po­li­cjan­ci.

Pasażer bezpieczny

Po tych wy­da­rze­niach w try­bie pil­nym ze­brał się za­rząd Ko­lei Ma­zo­wiec­kich. Na­stęp­ne­go dnia spół­ka ogło­si­ła ak­cję  „Dość chu­li­gań­skim wy­bry­kom!". – Za­trud­ni­my na 12 mie­się­cy pro­fe­sjo­nal­ną agen­cję ochro­ny, któ­rej za­da­niem bę­dzie pa­tro­lo­wa­nie po­cią­gów i za­trzy­my­wa­nie osób za­cho­wu­ją­cych się agre­syw­nie – mó­wi rzecz­nicz­ka Ko­lei Ma­zo­wiec­kich Do­na­ta No­wa­kow­ska. – Pa­tro­le bę­dą pro­wa­dzo­ne na wszyst­kich li­niach ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych, np. wła­śnie War­sza­wa – Mał­ki­nia – pod­kre­śla.

Na­pa­dy re­gu­lar­ne

A ta tra­sa już od daw­na ma wy­jąt­ko­wo złą sła­wę. W ostat­nim kwar­ta­le 2011 r. spół­ka od­no­to­wa­ła tu 388 de­wa­sta­cji. Stra­ty osza­co­wa­no na bli­sko 66 tys. zł. We­dług rzecz­nicz­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Mar­ty Mi­lew­skiej, pa­tro­le ochro­nia­rzy ma­ją ru­szyć do po­cią­gów w lu­tym. Ter­min za­le­ży od te­go, czy Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie zdą­żą roz­strzy­gnąć prze­targ.

We­dług na­szych usta­leń, w przy­szłym ty­go­dniu w spra­wie pa­tro­li ma­ją po­ro­zu­mieć się Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie, po­li­cja, Straż Ochro­ny Ko­lei i wła­dze po­wia­tu wo­ło­miń­skie­go.

Sam Urząd Mar­szał­kow­ski nie pla­nu­je w tym ro­ku prze­zna­czyć do­dat­ko­wych pie­nię­dzy na po­pra­wę bez­pie­czeń­stwa.

– Do­ta­cja sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa dla Ko­lei Ma­zo­wiec­kich i tak wy­no­si 246 mln zł. Żad­ne in­ne wo­je­wódz­two nie prze­zna­cza na ko­le­je tak du­żo jak my. Te pie­nią­dze po­szły m.in. na za­kup po­cią­gów wy­po­sa­żo­nych w monitoring – twier­dzi Mar­ta Mi­lew­ska.

Ko­le­je Ma­zo­wiec­kie ma­ją w tym ro­ku jesz­cze za­in­sta­lo­wać ka­me­ry mo­ni­to­rin­gu w ko­lej­nych 18 po­cią­gach. W tej chwi­li  są one w 40 proc. ta­bo­ru – we wszyst­kich no­wych po­cią­gach Bom­bar­die­ra, PESY i Sta­dle­ra, ale też w sta­rych EN-57 po re­mon­cie głów­nym.

Z prze­stęp­czy­mi wy­bry­ka­mi ma też do czy­nie­nia Szyb­ka Ko­lej Miej­ska, mi­mo że jej wszyst­kie 25 po­cią­gów Ne­wa­gu i PESY jest wy­po­sa­żo­ne w ka­me­ry. Dla SKM naj­gor­sza jest li­nia otwoc­ka. Przy­kład – pod ko­niec ubie­głe­go ro­ku na mo­ście na Świ­drze nie­zna­ni spraw­cy usta­wi­li na to­rach... za­po­rę z płyt chod­ni­ko­wych i kra­węż­ni­ków. Po­ciąg 14WE wje­chał w prze­szko­dę i cu­dem się nie wy­ko­le­ił. Na­pra­wa kosz­to­wa­ła po­nad 300 tys. zł. Po­ciąg był wy­łą­czo­ny z ru­chu na dwa mie­sią­ce.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane