Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Sportowcy będą mieli gdzie zaszaleć

rbi 27-01-2012, ostatnia aktualizacja 27-01-2012 03:20

autor: Robert Gardziński
źródło: Fotorzepa

Ha­la do gry w pił­kę ręcz­ną, ba­sen z bro­dzi­ka­mi, ja­cuz­zi i sau­ny, kor­ty oraz pod­ziem­ny par­king – tak wy­glą­da no­wy kom­pleks spor­to­wy otwar­ty wczo­raj przy  Ze­spo­le Szkół nr 79 im. S. Kost­ki-Po­toc­kie­go  przy ul. Wiert­ni­czej 26 w Wi­la­no­wie.

Oso­by z ze­wnątrz bę­dą mo­gły sko­rzy­stać z ha­li ra­no mię­dzy godz. 6 a 8 oraz po­ po­łu­dniu – od godz. 16 do 22. Go­dzi­na prze­by­wa­nia na ba­se­nie kosz­tu­je 12 zł (9 zł za­pła­cą stu­den­ci, eme­ry­ci i ren­ci­ści, a 8 zł – dzie­ci i mło­dzież szkol­na do 19 lat). Wpro­wa­dzo­no też bi­le­ty ro­dzin­ne.

Dziel­ni­ca pla­nu­je wy­bu­do­wać tu jesz­cze otwar­te bo­isko. – Chcie­li­by­śmy, by sta­ło się to jesz­cze w tym ro­ku – mó­wi bur­mistrz Wilanowa Ludwik Ra­kow­ski.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane