Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

AWF i Barcelona razem

Krzysztof Lech 10-11-2011, ostatnia aktualizacja 10-11-2011 10:47

Będą współpracować przy szkoleniu trenerów. AWF Warszawa i FCB Escola Varsovia, czyli szkółka piłkarska Barcelony, podpisały w środę w tej sprawie list intencyjny.

autor: Darek Golik
źródło: Fotorzepa

Pod okiem fa­chow­ców po­zna­ją za­sa­dy pił­kar­skie­go szko­le­nia dzie­ci oraz fi­lo­zo­fii jed­ne­go z naj­lepszych i naj­bar­dziej zna­nych klu­bów na świe­cie – FC Barcelony. W obec­no­ści rek­to­rów war­szaw­skich uczel­ni w sa­li Se­na­tu AWF list pod­pi­sa­li rek­tor  uczel­ni prof. dr hab. Ali­cja Przy­łu­ska­-Fi­szer, Car­los Alos, dy­rek­tor tech­nicz­ny, i Wi­told Mil­ler, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy FCB Esco­la Var­so­via.

– List do­ty­czy współ­pra­cy w za­kre­sie szko­le­nie tre­ne­rów, prak­tyk stu­denc­kich ze spe­cjal­no­ści pił­ka noż­na. Naj­lep­si ab­sol­wen­ci uczel­ni ma­ją szan­sę na za­trud­nie­nie w szko­le Bar­ce­lo­ny – pod­kre­śla Wie­sław Wil­czyń­ski, dy­rek­tor sto­łecz­ne­go Biu­ra Spor­tu i Re­kre­acji. – Umo­wa jest bez­ter­mi­no­wa i my­ślę, że bę­dzie owoc­na – do­da­je.

Treningi i szkolenie mają od­by­wać się w myśl fi­lo­zo­fii ka­ta­loń­skie­go klu­bu: „FC Bar­ce­lo­na més que un club" (Barc­el­ona, wię­cej niż klub).

– Chce­my, aby dzie­ci, któ­re u nas tre­nu­ją, mia­ły ra­dość z gry w pił­kę noż­ną – pod­kre­śla Car­los Alos. – Wy­nik nie jest naj­waż­niej­szy. Na bo­isku dziec­ko ma być dziec­kiem, a czę­sto spo­ty­kają się z pre­sją, aby wy­gry­wać. Du­żą wa­gę przy­kła­da­my do re­la­cji po­mię­dzy ro­dzi­ca­mi a dzieć­mi i tre­ne­ra­mi. Dziec­ko przez sport ma być do­brze wy­cho­wa­ne. I ta­ką fi­lo­zo­fię pra­cy tre­ner­skiej z najmłodszymi bę­dzie­my chcie­li prze­ka­zać stu­den­tom AWF – do­dał dy­rek­tor tech­nicz­ny FCB Escola Var­so­via.

In­au­gu­ra­cja FCB Esco­la Var­so­via od­by­ła się 8 wrze­śnia w  Cen­trum Olim­pij­skim w War­sza­wie. Mia­sto udo­stęp­ni­ło szkółce swo­je obiek­ty. Wła­śnie za­koń­czy­ła się re­kru­ta­cja. W 52 zespołach trenować będą dzie­ci z rocz­ni­ków 1999 – 2005.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane