Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Na Torwarze Trefl silniejszy od Politechniki

Marek Cegliński 10-10-2011, ostatnia aktualizacja 13-10-2011 08:05

W de­biu­cie w eks­tra­kla­sie męż­czyzn AZS Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska prze­gra­ła z ze­spo­łem z So­po­tu 66:83.

autor: Nowak Piotr
źródło: Fotorzepa

Trefl to w tym se­zo­nie kan­dy­dat do mi­strzow­skie­go ty­tu­łu. Do Fi­li­pa Dy­le­wi­cza, Mar­ci­na Ste­fań­skie­go i Ada­ma Wa­czyń­skie­go do­łą­czy­li w tym se­zo­nie Łu­kasz Ko­sza­rek i Łu­kasz Wi­śniew­ski
– wszy­scy by­li lub są re­pre­zen­tan­ta­mi Pol­ski. Za­gra­nicz­ny za­ciąg do So­po­tu to m.in. zna­ni już z pol­skiej li­gi ame­ry­kań­scy środ­ko­wi John Tu­rek i Chris Bur­gess oraz po­zy­ska­ny ostat­nio Von­te­goo Cum­mings, ma­ją­cy za so­bą 200 spo­tkań w NBA. Już na star­cie se­zo­nu ze­spół ło­tew­skie­go tre­ne­ra Kar­li­sa Mu­izniek­sa jest w zna­ko­mi­tej for­mie. W okre­sie przy­go­to­waw­czym wy­grał dzie­sięć ko­lej­nych spo­tkań.

AZS Po­li­tech­ni­ka jest je­dy­nym w Tau­ron Ba­sket Li­dze ze­spo­łem, któ­ry ma w skła­dzie wy­łącz­nie pol­skich za­wod­ni­ków.

W do­dat­ku bar­dzo mło­dych – śred­nia wie­ku wy­no­si nie­speł­na 23 la­ta. Przez po­nad 20 mi­nut me­czu bli­sko dwu­ty­sięcz­na pu­blicz­ność na Tor­wa­rze mo­gła li­czyć na wy­gra­ną de­biu­tan­tów, któ­rzy w 17. mi­nu­cie pro­wa­dzi­li jesz­cze 27:23. Do­świad­cze­ni za­wod­ni­cy Tre­fla nie po­zwo­li­li jed­nak am­bit­nym ko­szy­ka­rzom Po­li­tech­ni­ki wy­grać pierw­sze­go me­czu w li­dze. Prze­są­dzi­ła zna­ko­mi­ta czwar­ta kwar­ta, wy­gra­na przez go­ści 13 punk­ta­mi. Do suk­ce­su po­pro­wa­dzi­li ich naj­lep­si pol­scy ko­szy­ka­rze gra­ją­cy w kra­ju – Dy­le­wicz (20 pkt, 8 zbió­rek) i Ko­sza­rek (17 pkt, 10 asyst, 5 zbió­rek).

AZS Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska – Trefl So­pot 66:83 (20:18, 14:19, 19:20, 13:26). AZS Po­li­tech­ni­ka: M. No­wa­kow­ski 17, M. Po­nit­ka 10, P. Peł­ka 9, M. Mi­cha­lak 9, J. Mo­kros 9, M. Ko­low­ca 6, P. Pa­mu­ła 3,
L. Kar­wow­ski 2, Ł. Wil­czek 1, 11 as., M. Po­pio­łek 0. Naj­wię­cej dla Tre­fla: F. Dy­le­wicz 20, 8 zb., Ł. Ko­sza­rek 17, 10 as., J. Tu­rek 12, 6 zb., Ł. Wi­śniew­ski 12.

Po­raż­ka Li­de­ra

W eks­tra­kla­sie ko­biet dru­giej po­raż­ki na wła­snym par­kie­cie do­znał Ma­ti­zol Li­der Prusz­ków. Tym ra­zem nie spro­stał CCC Polko­wi­ce. Naj­więk­sza gwiaz­da, Gre­czyn­ka Evan­thia Malt­si – naj­lep­sza za­wod­nicz­ka Eu­ro­ba­ske­tu 2009 na Ło­twie, zdo­by­ła dla zwy­cięż­czyń 13 punk­tów. Dru­ży­nę go­ści do­pin­go­wał z try­bun zna­ny ak­tor Ma­rek Kon­drat w to­wa­rzy­stwie wła­ści­cie­la klu­bu Da­riu­sza Mił­ka.

Ma­ti­zol Li­der Prusz­ków – CCC
Po­lko­wi­ce 50:69 (17:18, 11:10, 11:23, 11:18). Ma­ti­zol: A. Holt 12, O.To­mia­ło­wicz 10, A. Pie­trzak 8,
A. Cho­mać 8, K. Sta­nek 6, P. Roz­wa­dow­ska 3, A. Wie­leb­now­ska 2, P. Ant­czak 1, A. Bed­na­rek 0.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane