Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

W „Koperniku” rozmowy o GMO

nat 15-03-2012, ostatnia aktualizacja 15-03-2012 23:04

Czym są organizmy modyfikowane genetycznie? Wytłumaczy to Centrum Nauki Kopernik podczas cyklu imprez poświęconych GMO

– Czy za­wie­ra­ją­ce GMO je­dze­nie jest szko­dli­we? A mo­że sma­ku­je ina­czej? I jak je roz­po­znać? Na te i in­ne py­ta­nia po­sta­ra­my się od­po­wie­dzieć w no­wej od­sło­nie pro­jek­tu „GENesis" – tłu­ma­czy Ka­ta­rzy­na No­wic­ka z biu­ra pra­so­we­go CNK. I do­da­je, że wy­da­rze­nia zwią­za­ne z GMO po­trwa­ją do ma­ja. Naj­bliż­sze od­bę­dzie się w nie­dzie­lę. Uczest­ni­cy za­jęć w la­bo­ra­to­rium bio­lo­gicz­nym stwo­rzą  ge­ne­tycz­nie mo­dy­fi­ko­wa­ną bak­te­rię. Udział w warsz­ta­tach jest bez­płat­ny, ale wy­ma­ga wcze­śniej­szej re­je­stra­cji. W przy­szłym ty­go­dniu, w czwar­tek, bę­dzie oka­zja do po­roz­ma­wia­nia ze spe­cja­li­sta­mi, któ­rzy opo­wie­dzą o róż­nych zja­wi­skach zwią­za­nych z GMO. W spo­tka­niu udział wezmą m.in. ge­ne­tyk, so­cjo­log, le­karz i bio­tech­no­log. De­ba­ta roz­pocz­nie się o godz. 19. Wstęp jest wol­ny. Jed­no­cze­śnie trans­mi­sję z wy­da­rze­nia obej­rzy­my na  stro­nie www.ge­ne­sis.ko­per­nik.org.pl.

Centrum nauki ma także w pla­nach zor­ga­ni­zo­wa­nie 26 mar­ca hap­pe­nin­gu. Na Sta­rym Mie­ście i przy me­trze Cen­trum po­ja­wią się tzw. sta­cje GMO, przy któ­rych bę­dzie moż­na o ge­ne­tycz­nych mo­dy­fi­ka­cjach nie tyl­ko po­roz­ma­wiać, ale tak­że zo­ba­czyć je, wy­ko­nu­jąc te­sty.

Po­nad­to w „Koperniku" po­ja­wi­ły się to­te­my, dzięki którym za po­moc­ą ko­lo­ro­wych na­kle­jek moż­na opo­wie­dzieć się za GMO lub prze­ciw niemu.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane