Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jaś i Małgosia zabłyśnie

Natalia Bet 04-03-2012, ostatnia aktualizacja 04-03-2012 22:41

Neon Jaś i Mał­go­sia ura­to­wa­ny! W weekend udało się ze­brać pie­niądze potrzebne na renowację kultowej reklamy

War­sza­wia­cy do­ce­ni­li sta­re neo­ny i tłum­nie zja­wi­li się w Dru­kar­ni przy Mar­szał­kow­skiej
autor: Rafał Guz
źródło: Fotorzepa
War­sza­wia­cy do­ce­ni­li sta­re neo­ny i tłum­nie zja­wi­li się w Dru­kar­ni przy Mar­szał­kow­skiej

Gą­ska Bal­bin­ka. War­sza­wa Wschod­nia. Su­per­sam. Sza­fir i Spo­łem. To neo­ny, któ­re mo­gli­śmy po­dzi­wiać w mi­nio­ny week­end w sta­rej Dru­kar­ni przy Mar­szał­kow­skiej 3/5. Jed­nak ogrom­na re­kla­ma daw­nej ka­wiar­ni Jaś i Mał­go­sia by­ła głów­nym bo­ha­te­rem so­bot­niej ak­cji. – Ze­bra­li­śmy 7 ty­s. zł. Uda­ło się. Neon jest ura­to­wa­ny – mó­wi szczę­śli­wa Ilo­na Kar­wiń­ska, sze­fo­wa Mu­zeum Neo­nu, któ­ra wspól­nie z fun­da­cją Do Dzie­ła zor­ga­ni­zo­wa­ła zbiór­kę pie­niędzy na re­no­wa­cję neo­nu.

Im­pre­za roz­po­czę­ła się w po­łu­dnie po­ka­zem fil­mu „Neo­no­wiec" na­szej re­dak­cyj­nej ko­le­żan­ki An­ny Brze­ziń­skiej. Moż­na by­ło tak­że zo­ba­czyć dzia­ła­ją­ce neo­ny z ko­lek­cji Mu­zeum Neo­nu oraz wy­sta­wę zdjęć Ilo­ny Kar­wiń­skiej. Na­to­miast An­na Czy­żew­ska opo­wie­dzia­ła o war­szaw­skich ba­rach ka­wo­wych, a Je­rzy S. Ma­jew­ski o hi­sto­rii neo­nów.  Po­tem, do bia­łe­go ra­na, go­ście ba­wi­li się na par­kie­cie przy hi­tach ze­spo­łu Wan­da i Ban­da oraz re­mik­sach piosenek z poprzedniej epo­ki. Za wstęp na im­pre­zę każ­dy pła­cił ty­le, ile chciał. A go­ście chęt­nie wrzu­ca­li dat­ki. W skar­bon­ce zna­la­zły się nie tyl­ko drob­ne, ale i stuzłotowe bank­no­ty. Po­moc w re­mon­cie neonu Ja­sia i Mał­go­si za­de­kla­ro­wa­ła rów­nież sto­łecz­na fir­ma Neon 1.

Od­ręcz­nym sty­lem pi­sa­ny neon nie świe­ci od kil­ku lat i jest w opła­ka­nym sta­nie. Gdy­by nie pa­sjo­na­ci, re­kla­ma tra­fi­ła­by na zło­mo­wi­sko. Na prze­szko­dzie w dal­szych pra­cach re­no­wa­cyj­nych sta­ły kosz­ty. Dzię­ki wspar­ciu war­sza­wia­ków od­re­mon­to­wa­ny neon za­świe­ci już w ma­ju, pod­czas No­cy Mu­ze­ów.

Wię­cej o sto­łecz­nych neo­nach czy­taj na blo­gu Uwa­ga! Za­by­tek: www.zw.com.pl

Życie Warszawy

Najczęściej czytane