Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Warszawska wieża w Cannes

Izabela Kraj 06-03-2012, ostatnia aktualizacja 06-03-2012 23:07

Dwa biurowce w jednym – to najnowszy deweloperski projekt ze stolicy prezentowany na Lazurowym Wybrzeżu

Bliźniaki BBI miałyby nawiązywać formą do Marriotta i Ronda I
źródło: materiały prasowe
Bliźniaki BBI miałyby nawiązywać formą do Marriotta i Ronda I
Nowy biurowiec byłby trzecim najwyższym w Warszawie
źródło: Życie Warszawy
Nowy biurowiec byłby trzecim najwyższym w Warszawie
źródło: materiały prasowe

War­szaw­ski in­we­stor BBI De­ve­lop­ment za­pre­zen­tu­je dziś na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Nie­ru­cho­mo­ści MIPIM w Can­nes pro­jekt no­we­go wie­żow­ca, któ­ry za­mie­rza bu­do­wać u zbie­gu ul. Emi­lii Pla­ter i No­wo­grodz­kiej.

Ja­ko je­dy­ny z pol­skich de­we­lo­pe­rów po­chwa­li się swo­imi pla­na­mi in­we­sty­cyj­ny­mi nie tyl­ko na sto­isku, ale na od­dziel­nej kon­fe­ren­cji przed za­gra­nicz­ny­mi go­ść­mi, wpi­sa­nej w ofi­cjal­ny pro­gram tar­gów. To nie jest czę­sta prak­ty­ka na MIPIM.

No­wa iko­na War­sza­wy

– Cie­szy­my się, że tym pro­jek­tem bę­dzie­my mo­gli za­re­kla­mo­wać War­sza­wę ja­ko mia­sto, gdzie mi­mo kry­zy­su wciąż jest ruch na ryn­ku go­spo­dar­czym. Tar­gi w Can­nes są dla nas szczę­śli­we, kil­ka lat te­mu wła­śnie tu­taj uda­ło nam się zna­leźć partnera do bu­do­wy na pl. Unii Lu­bel­skiej – zwra­ca uwa­gę Ra­fał Szcze­pań­ski, wi­ce­pre­zes BBI.

BBI przed­sta­wi ar­chi­tek­tom i wy­staw­com z ca­łe­go świa­ta swo­ją no­wą in­we­sty­cję pod ha­słem „No­wa iko­na War­sza­wy".   Czy rze­czy­wi­ście ma szan­sę się nią stać i przebije Żagiel Libeskinda lub Rondo 1?

Wie­żo­wiec przy Emi­lii Pla­ter ma mieć bli­sko 180 m wysokości i bę­dzie skła­dał się z dwóch smu­kłych bu­dyn­ków (więk­sze­go i mniej­sze­go bliź­nia­ka) ze­spo­lo­nych szkla­nym, prze­zro­czy­stym łącz­ni­kiem scho­dów oraz wind. Ta­kie war­szaw­skie twin to­wers.

Bu­dy­nek ma być ty­po­wym biu­row­cem (ok. 55 tys. mkw. po­wierzch­ni). Żad­nych miesz­kań. Na par­te­rze – z ogól­no­do­stęp­ny­mi funk­cja­mi usłu­go­wy­mi.

– Chce­my, by ar­chi­tek­to­nicz­nie nasz bu­dy­nek ko­re­spon­do­wał z Mar­riot­tem, któ­ry był dla nas in­spi­ra­cją. Nie wzo­ru­je­my się na po­skrę­ca­nych wie­żach  ro­dem z azja­tyc­kich me­tro­po­lii, tyl­ko sta­ra­my się kon­ty­nu­ować styl na­szych ro­dzi­mych ar­chi­tek­tów – wy­ja­śnia fi­lo­zo­fię   kon­cep­cji wie­żow­ca Ra­fał Szcze­pań­ski.

Koszt in­we­sty­cji sza­co­wa­ny jest na ok. 150 mln eu­ro.

Ma to być wspól­ne przed­się­wzię­cie ar­chi­die­ce­zji war­szaw­skiej i pa­ra­fii św. Bar­ba­ry. Na dział­ce funkcjonowała sta­cja ben­zy­no­wa. Sto­ją tam też dziś bu­dyn­ki pa­ra­fii (wy­na­ję­te m.in. kan­ce­la­riom praw­nym czy na sie­dzi­by biur). Zo­sta­ną zbu­rzo­ne. Wstęp­na umo­wa w spra­wie utwo­rze­nia spół­ki zo­sta­ła już pod­pi­sa­na. Ko­ściół da­je grunt, a BBI – pro­jekt i ka­pi­tał.

In­we­stor na ra­zie jest na po­cząt­ku dro­gi. Nie ma jesz­cze na­wet wa­run­ków za­bu­do­wy dla tej dział­ki. Ale urzęd­ni­cy nie mó­wią „nie".

– Kie­run­ko­wo skła­nia­my się do po­zwo­le­nia na wy­so­kie bu­dyn­ki w tym re­jo­nie – po­twier­dza rzecz­nik ra­tu­sza Agniesz­ka Kłąb.

Był­by to pierw­szy wy­so­ko­ścio­wiec na ty­łach Mar­riot­ta i w po­bli­żu Elek­tri­mu. Do tej po­ry wie­że jak grzy­by po desz­czu wy­ra­sta­ły od PKiN w stro­nę Wo­li. To w tym re­jo­nie we­dług kon­cep­cji władz mia­sta po­wsta­je war­szaw­ski Manhat­tan.

Te­raz ma roz­sze­rzyć się nie­co rów­nież w kie­run­ku Mo­ko­to­wa.

Miej­sco­wy plan za­go­spo­da­ro­wa­nia oko­lic ul. Po­znańskiej do­pie­ro po­wsta­je.

– Nie ma więc prze­ciw­wska­zań dla ta­kich pla­nów in­we­sto­ra – do­da­je Agniesz­ka Kłąb.

– Li­czy­my, że na­szą wie­żę uda się zbu­do­wać naj­póź­niej do 2016 r. – sza­cu­je Szcze­pań­ski.

Ale „bliź­nia­ki" BBI naj­praw­do­po­dob­niej nie bę­dą ostat­nie w tym re­jo­nie mia­sta.

Ra­tusz ma też wła­sną kon­cep­cję, by na rów­no­le­głej nie­mal dział­ce, na któ­rej dziś stoi bu­dy­nek LO im. K. Hof­f­ma­no­wej, bu­do­wać ko­lej­ne dwie wie­że (być mo­że na­wet po­nad 200-me­tro­we). Ta­kie Por­ta Var­so­via za­pro­jek­to­wa­ła pra­cow­nia Kon­tra­punkt-V Pro­jekt.

In­we­sto­ra na ten pro­jekt za­mie­rza szu­kać na tar­gach w  Can­nes za rok. Na ra­zie na­to­miast szy­ku­je się do „oczysz­cze­nia" dział­ki, pla­nu­jąc prze­no­si­ny uczniów z li­ceum.

Du­ba­ju nie prze­bi­je­my

BBI wy­sta­wia się w tym ro­ku w Can­nes na wspól­nym sto­isku z war­szaw­skim ra­tu­szem. Swo­ją ofer­tę pre­zen­tu­ją tam też Hoch­tief, Por­ty Lot­ni­cze (promują pierw­sze w Pol­sce mia­stecz­ko oko­ło­lot­ni­sko­we) i Men­ni­ca Pol­ska (biu­row­ce na Wo­li). Osob­ne sto­isko w Can­nes ma fir­ma Ghe­lam­co. Dwa la­ta te­mu zro­bi­ła ona furorę, po­ka­zu­jąc na MIPIM ma­kie­tę wie­żow­ca War­saw Spi­re. Dziś mo­że po­chwa­lić się już bu­dyn­kiem w trak­cie bu­do­wy.

Za ni­mi pierw­szy dzień eks­po­zy­cji. – Ma­my od ra­na spo­ry ruch. Wi­dać, że je­ste­śmy w tym ro­ku mia­stem go­spo­da­rzem mi­strzostw Eu­ro­py w pił­ce noż­nej – przy­zna­je rzecz­nik war­szaw­skie­go ra­tu­sza Bar­tosz Mil­czar­czyk. Lo­go War­sza­wy za­wi­sło obok in­nych miast go­spo­da­rzy Eu­ro 2012 już na wej­ściu do Pa­ła­cu Fe­sti­wa­lo­we­go.

Urzęd­ni­cy ra­tu­sza spo­ty­ka­ją się też z in­we­sto­ra­mi w spra­wie pro­jek­tów w part­ner­stwie pu­blicz­no-pry­wat­nym. – Ale Du­ba­ju czy Ka­ta­ru nie prze­bi­je­my – śmie­ją się. Jak co ro­ku naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią w Can­nes cie­szą się wy­myśl­ne, ko­smicz­ne wręcz pro­jek­ty wież azjatyckich.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane